Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 243 van mevrouw de Bethune d.d. 17 december 1999 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ≠ Aandacht in het beleid in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 237 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschapplijke Integratie en Sociale Economie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 350).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vragen aan te treffen.

1. Sinds juli 1999 is mijn departement doorgegaan met de toepassing van een geheel van maatregelen waarbij men allerlei kansen wil bieden aan vrouwen en mannen die ernaar streven zich bij de uitoefening van hun werk en het verloop van hun loopbaan in zekere mate te ontplooien.

Deze wil heeft geleid tot concrete maatregelen, zoals :

≠ de beslissing om vanaf 2000 op de werkplaatsen opvangverblijven te openen voor de kinderen van het personeel van de militaire gemeenschap;

≠ de actieve ontvangst van de nieuwe personeelsleden;

≠ de aanmoediging om deel te nemen aan verschillende opleidingen die door het Opleidingscentrum van het departement of door het Opleidingsinstituut van de federale overheid worden verstrekt;

≠ de bewustmaking van de ambtenaren voor het verloop van hun loopbaan;

≠ de bestudering en aanwending van de principes van een positief beheer van het personeel, waaraan onder meer concreet vorm wordt gegeven door een beleid waarin kan worden gepraat met en naar een oplossing wordt gezocht voor het personeelslid dat beroepsmatig moeilijkheden ondervindt;

≠ de aanpassing van de samenstelling van de examencommissies en van de adviesroganen.

Anderzijds heeft de vertrouwensdienst, die bij het burgerlijk algemeen bestuur in het kader van de wetgeving betreffende de bestrijding van de ongewenste intimiteiten op het werk is opgericht, een werkzaam preventiesysteem ingesteld waarbinnen een echt samenwerkingsbeleid wordt gevoerd met de militaire autoriteiten en in het bijzonder met hun vertrouwensdienst.

Het is moeilijk nu reeds een algemene beoordeling te maken van de hierboven beschreven maatregelen, omdat hun impact enerzijds nauwelijks meetbaar is en zij anderzijds passen in een proces dat voortdurend evolueert.

2. De begroting voor het jaar 1999 voorziet in geen enkele bijzondere post voor de uitvoering van het gelijke-kansenbeleid voor mannen en vrouwen.

3. Aangezien er voor de hierboven beschreven maatregelen geen aparte post op de begroting is ingeschreven, maar zij deel uitmaakten van het geheel van de aan het departement toevertrouwde opdrachten, is het niet mogelijk om precies de financiŽle middelen te bepalen die ten behoeve van het gelijke-kansenbeleid voor mannen en vrouwen worden aangewend.