Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 238 van mevrouw de Bethune d.d. 17 december 1999 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Aandacht in het beleid in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 239 aan minister van Consumentenzaken, Volksgezonheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 281).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. In 1999 werden acties ondernomen, waarbij rekening werd gehouden met de bevordering van de gelijke kansen.

Loopbaan

­ Examens voor verhoging in weddeschaal en overgangsexamens :

­ informatie naar de kandidaten over de specifieke opleidingen die door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) worden georganiseerd;

­ voorbereidingscursussen die binnen het departement werden georganiseerd vóór de examens;

­ dienstvrijstellingen voor de ambtenaren die zich voorbereiden voor de tweede proef van een loopbaanexamen.

­ Vervolmakingsopleidingen en opleidingen met het oog op herkwalifikatie, georganiseerd binnen het kader van de evolutie en van de verandering van de functies (onder meer als gevolg van de informatisering van de taken).

­ Organisatie van opleidingen (technische materies, management, conflictbeheersing, enz.).

­ Systematische verspreiding van informatie over de initiatieven van het OFO inzake opleiding.

Arbeidsomstandigheden

­ Initiatieven om de wensen inzake arbeidstijden en de dienstnoodwendigheden op mekaar af te stemmen. Ingeval van onverenigbaarheid van de dienstnoodwendigheden en de wensen van de ambtenaar, mogelijkheid tot verandering van dienst.

­ Informatie van alle personeelsleden over de mogelijkheden tot het nemen van verlof om het gezins- en beroepsleven te combineren, waarbij de gevolgen op de loopbaan werd gepreciseerd.

Deze maatregelen hebben een positieve weerslag op de gelijkheid van kansen.

Ze werden inderdaad overwogen vanuit de invalshoek van een betere opleiding en dus een grotere betrokkenheid van de vrouwen in het departement.

Positieve acties

­ Een nieuw analytisch rapport wordt op basis van recente gegevens opgesteld. Hiermee zal in 2000 een doelgericht en constructief gelijke-kansenplan kunnen afgewerkt worden.

­ De samenstelling van commissies en comités wordt met de vereiste aandacht gevolgd. Er wordt rekening gehouden met de bestaande wetgeving en meer bepaald de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, laatst gewijzigd door de wet van 17 juli 1997.

2. De genomen maatregelen vereisten geen specifieke begrotingsmiddelen. Enkel de informatieacties brachten uitgaven met zich mee. Zij werden ten laste genomen van de begroting van het departement, bestemd voor « opleiding ».

3. Zie punt 2.