Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 236 van mevrouw de Bethune d.d. 17 december 1999 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Aandacht in het beleid in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 239 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 281).

Antwoord : De wet van 6 maart 1996, die erop toeziet dat de resoluties van de Wereldconferentie over vrouwen, georganiseerd in Peking, uitgevoerd worden, stelt in artikel 2 dat de regering jaarlijks een verslag over het gevoerde beleid, overeenkomstig de doelstellingen van die conferentie, aan het Parlement moet voorleggen.

In de voorbije jaren werd geen enkel rapport voorgelegd. Ik ben echter wel van plan deze wettelijke bepaling voor het jaar 1999 te respecteren.

In de begroting van 1999 werd een som van 300 000 frank voorzien ter verwezenlijking van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Tot op heden werd daarvan 191 241 frank besteed.