Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 45 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt. Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 34 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Als staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling beschik ik niet over een specifiek ministerie dat overeenstemt met mijn bevoegdheden maar enkel over bijzondere besturen (onder andere het bestuur Energie) die overigens administratief blijven behoren tot een meer algemeen departement (in voornoemd geval van het bestuur Energie is dat het ministerie van Economische Zaken).

De statistieken in verband met de evolutie van de verhouding mannen/vrouwen in de aanwervingen en de promoties waarnaar het geachte lid verwijst, worden bijgehouden op het niveau van het ministerie van Economische Zaken en niet in de schoot van een enkel bestuur.

Volgens de door mijn diensten ingewonnen informatie wordt momenteel voor het gehele ministerie een antwoord voorbereid voor mijn collega, de minister van Economie. Mag ik het geachte lid derhalve verwijzen naar het antwoord dat haar in dat opzicht zal worden overgemaakt ?