Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 46 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.)
Federaal ambt. ­ Personeelsbeleid. ­ Integratie van de gelijke-kansendimensie.

Sinds bijna 10 jaar bestaat wetgeving over het voeren van positieve acties voor het bevorderen van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen in het federaal ambt. Naast een dergelijk positieve-actiebeleid ziet men internationaal een trend naar een integrale aanpak inzake gelijke kansen en personeelsbeleid. Naast positieve acties wordt een zogenaamd « mainstreamingsbeleid » gevoerd waarbij een genderdimensie in de verschillende terreinen van het personeelsbeleid wordt geļntegreerd. Ook het federale ministerie van Ambtenarenzaken lijkt te evolueren in deze richting. In 1998-1999 was het ministerie partner in een internationaal project in het kader van het vierde communautaire actieprogramma van de Europese Unie over « de integratie van de gelijke-kansendimensie in het personeelsbeleid van de overheid ». In de context van dit project werkte het ministerie een voorstel uit tot de aanstelling van een ambtenaar die specifiek verantwoordelijk zal zijn voor het uitbouwen van een mainstreamingsstrategie inzake personeelsbeleid.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Hoever staan deze plannen tot het opstarten van een mainstreamingsbeleid ?

2. Werd reeds een ambtenaar aangesteld die specifiek verantwoordelijk zal zijn voor het opzetten van een mainstreamingsbeleid ?

3. Zoniet, werd het selectieproces reeds gestart en wat is de timing hieromtrent ?

Antwoord : Het is inderdaad zo dat het ministerie van Ambtenarenzaken zijn medewerking heeft verleend aan een internationaal project in het kader van het vierde communautaire actieprogramma van de Europese Unie over « de integratie van de gelijke-kansendimensie in het personeelsbeleid van de overheid ».

Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport « Ken- en stuurgetallen. Instrumenten voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de federale ministeries » van professor Annie Hondeghem en doctor Sarah Nelen, werd in mei 1999 een project gestart om een meer geļntegreerde benadering inzake gelijke kansen en personeelsbeleid uit te bouwen. Hierin werd een voorstel van profiel van een mainstreamingsambtenaar voor het ministerie van Ambtenarenzaken uitgebouwd.

Momenteel zit dit voorstel nog maar in een projectfase. Gezien de nieuwe politieke context wenst de minister van Ambtenarenzaken het project te integreren in het kader van een geļntegreerd human resources beleid.