Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 10 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. ­ Code van goede praktijk. ­ Actieplannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 16 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : Het geachte lid weet vast dat het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten waarop de in haar vraag vermelde omzendbrief van 20 april 1999 betrekking heeft, daadwerkelijk werd toegepast in de kanselarij van de eerste minister en de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Zoals haar vroeger werd meegedeeld, werd ter uitvoering van dit besluit, in juli 1993 een analytisch rapport opgesteld over de toestand van het personeel vergeleken per geslacht, en in december 1995 een vijfjarenplan voor de gelijke kansen. Op grond van dit vijfjarenplan hebben de verantwoordelijke instanties vanaf maart 1996 jaarlijkse actieplannen uitgevoerd. Het derde plan is klaar maar de evaluatie ervan moet nog worden besproken in de interne begeleidingscommissie van de Diensten van de eerste minister die binnenkort samenkomt. De verslagen van de werkzaamheden worden jaarlijks overgemaakt aan de federale coördinator positieve actie, samen met de lijst van de leden van deze commissie. Zodra het vijfjarenplan klaar is, zal het worden beoordeeld en zal het analytische verslag worden bijgewerkt, waarna een nieuw gelijkekansenplan zal worden opgemaakt.