Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-3

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek

Vraag nr. 42 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt. ­ Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. ­ Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

Op de Ministerraad van 25 juli 1997 werd het voorstel goedgekeurd voor het opstellen van streefcijfers voor de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het federaal ambt. In 1998 werden deze cijfers opgesteld die begin 1999 gepubliceerd werden in het rapport « Ken- en stuurgetallen ­ Instrument voor de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de federale ministeries ». Het rapport en de cijfers werden voorgesteld op 20 april 1999, tijdens een studievoormiddag georganiseerd door de toemalige minister van Ambtenarenzaken, André Flahaut, en de minister voor Gelijke Kansen, Miet Smet.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Is er in uw ministerie een evolutie in de richting van de voorgestelde stuurgetallen, dit wil zeggen :

1.1. hoeveel mannen en vrouwen zijn er op elk niveau nieuw aangenomen enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de verhouding M/V in de aanwervingen in 1997 enerzijds en 1998 anderzijds overeen met de norm van pariteit die voorop is gesteld voor de stuurgetallen inzake aanwerving op alle niveaus;

1.2. hoeveel mannen en vrouwen zijn doorgestroomd respectievelijk naar rang 28-29, rang 22-25, rang 32-35 en rang 42-44 enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de M/V verhouding wat betreft deze promoties in 1997 enerzijds en 1998 anderzijds overeen met de regel van de pariteit die voorop werd gesteld bij het opstellen van de stuurgetallen;

1.3. hoeveel mannen en vrouwen zijn doorgestroomd naar respectievelijk rang 13-14 en rang 15-16-17 enerzijds in 1997, anderzijds in 1998 ? Komt de M/V verhouding wat betreft deze promoties in 1997 en 1998 overeen met de 1/3-norm die vooropgesteld werd bij het bepalen van de stuurgetallen ?

2. Indien uit de jaarlijkse opvolging van de ken- en stuurgetallen blijkt dat de gehanteerde norm (pariteit of 1/3 regel) niet realistisch is of indien de hypothese die bij het opstellen van de stuurgetallen per ministerie werd gemaakt over het aantal vacatures tussen 1997 en 2002 niet adequaat lijkt, wordt in het rapport ken- en stuurgetallen aanbevolen zelf nieuwe stuurgetallen op te stellen. Andere redenen hiervoor zijn herstructureringen binnen een ministerie waardoor de cijfers van juni 1997 geen goed uitgangspunt meer vormen of het opstellen van cijfers voor zeer specifieke (bijvoorbeeld technische) diensten. Hebt u binnen uw ministerie plannen om zelf nieuwe stuurgetallen op te stellen ? Waarom of waarom niet ?

Antwoord : Hierbij deel ik geachte lid mijn antwoord op de hogervermelde vraag mee.

1.1. Statutaire aanwervingen

1997

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Niveau 1 28 13 41
Niveau 2+ ­ 1 1
Niveau 2 12 5 17
Niveau 3 1 2 3
Niveau 4 ­ ­ ­
Total. ­ Totaal 41 21 62
% 66,12 33,88 100

1998

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Niveau 1 25 12 37
Niveau 2+ 1 1 2
Niveau 2 6 2 8
Niveau 3 ­ 4 4
Niveau 4 ­ ­ ­
Total. ­ Totaal 32 19 51
% 62,75 37,25 100

Er is dus geen pariteit M/V bij de statutaire aanwervingen. Globaal werden ongeveer 1/3 vrouwen en 2/3 mannen aangeworven zowel in 1997 als in 1998.

1.2. Doorstroming

1997

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Niveau 2+, rang 28-29 5 2 7
Niveau 2, rang 22-25 3 1 4
Niveau 3, rang 32-35 ­ ­ ­
Niveau 4, rang 42-44 ­ ­ ­
Total. ­ Totaal 8 3 11
% 72,73 27,27 100

1998

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Niveau 2+, rang 28-29 12 2 14
Niveau 2, rang 22-25 8 7 15
Niveau 3, rang 32-35 ­ ­ ­
Niveau 4, rang 42-44 ­ ­ ­
Total. ­ Totaal 20 9 29
% 68,97 31,03 100

De doorstroming in de niveaus 2 en 2+ haalt niet de norm van pariteit. In 1998 werden ongeveer 2/3 mannen en 1/3 vrouwen in de vermelde niveaus bevorderd. De doorstroming van vrouwen is ten aanzien van 1997 gunstig geëvolueerd. In 1998 valt op dat de situatie van de vrouwen in niveau 2+ ongungstiger is dan in het niveau 2.

1.3. Doorstroming ­ niveau 1

1997

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Niveau 1, rang 13-14 3 ­ 3
Niveau 1, rang 15-16-17 2 ­ 2
Total. ­ Totaal 5 ­ 5
% 100 ­ 100

1998

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Niveau 1, rang 13-14 27 7 34
Niveau 1, rang 15-16-17 6 1 7
Total. ­ Totaal 33 8 41
% 80,49 19,51 100

In 1997 werd geen enkele vrouw bevorderd naar rang 13 of hoger. 1998 geeft een gunstiger beeld : 8 vrouwen op een totaal van 41 krijgen een bevordering tot rang 13 of hoger. Toch wordt ook hier de 1/3 norm niet gehaald.

2. Tot nu toe werden geen nieuwe stuurgetallen opgesteld. Het blijft immers de bedoeling om de vooropgestelde norm van pariteit en de 1/3-norm bij doorstroming binnen niveau 1 zo spoedig mogelijk te bewerken.