Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-3

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 11 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. ­ Code van goede praktijk. ­ Actieplannen.

In de omzendbrief van 20 april 1999 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 1999) wordt aan de hand van een « Code van goede praktijk » de wetgeving inzake positieve acties verduidelijkt. In deze Code van goede praktijk is bepaald dat in elke instelling vijfjaarlijks :

1. een analytisch rapport wordt opgesteld door de positieve-actieambtenaar in samenwerking met de personeelsdienst en de leden van de interne begeleidingscommissie;

2. een gelijke-kansenplan (vijfjarenplan of algemeen beleidsplan) wordt opgesteld door de positieve-actieambtenaar samen met de interne begeleidingscommissie, waarin een samenhangend pakket van maatregelen wordt geformuleerd en wordt aangegeven welke veranderingen uiteindelijk moeten bereikt worden;

3. een evaluatie van het algemeen beleidsplan en een actualisatie van het analytisch rapport wordt doorgevoerd (vijf jaar nadat het algemeen beleidsplan werd aangenomen), waarna een nieuw gelijke-kansenplan kan worden ontworpen,

en dat jaarlijks :

1. een jaarplan wordt opgesteld dat de acties die men zal uitvoeren binnen het komende jaar vastlegt;

2. de punten van het jaarplan worden uitgevoerd door de verantwoordelijke instanties (de positieve-actieambtenaar, de interne begeleidingscommissie, de vormingsambtenaar, de sociale dienst, de personeeldienst, ...);

3. het jaarplan wordt geëvalueerd, waarna de ambtenaar en de leden van de interne begeleidingscommissie een nieuw jaarplan opstellen;

4. in november een jaarverslag wordt opgesteld dat wordt overgemaakt aan de federale coördinator positieve actie. In dit jaarverslag wordt in een eerste deel gerapporteerd over de geboekte resultaten in het voorbije werkjaar. In een tweede deel wordt een nieuw jaarplan voor het komende werkjaar voorgesteld;

5. de lijsten van de leden van de interne begeleidingscommissie en de namen van de regionale contactpersonen eveneens worden overgemaakt aan de federale coördinator positieve acties.

Graag had ik van de geachte minister vernomen wat de stand van zaken is in zijn ministerie (eventueel ook « en in elk van de onder het ministerie ressorterende parastatalen die onder het koninklijk besluit van 27 februari 1990 vallen ») inzake elk van de vijfjaarlijkse punten enerzijds en de jaarlijkse punten anderzijds die worden vooropgesteld in de Code van goede praktijk.

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden.

Wat de vijfjaarlijkse maatregelen betreft :

1. In 1996 werd het analytisch rapport van het departement Tewerkstelling en Arbeid geactualiseerd door de in dat jaar nieuw aangestelde positieve-actieambtenaren in samenwerking met de personeelsdienst en de leden van de interne begeleidingscommissie.

2. Er werd nog geen nieuw vijfjarenplan opgesteld. De doelstellingen die in het vorige gelijke-kansenplan werden opgenomen werden echter verlengd en bepaalde acties werden in het algemeen human resources-beleid van het departement geïntegreerd.

3. Op 28 juni 1996 werden twee nieuwe positieve-actieambtenaren aangesteld, met name mevrouw Sophie du Bled en mevrouw Christine Cornelis. Het analytisch rapport, dat door hen in samenwerking met de personeelsdienst en de interne begeleidingscommissie werd geactualiseerd, werd op verschillende vergaderingen van de interne begeleidingscommissie diepgaand besproken.

Deze discussies dienden als basis voor het voorontwerp van een nieuw algemeen beleidsplan. De definitieve versie van het nieuwe gelijke-kansenplan werd echter tot op heden niet afgewerkt. Enerzijds beloofde de verdeling van de uitvoering van positieve acties over twee ambtenaren een nieuw elan te geven aan het interne beleid. Ook de vervanging van gepensioneerde leden van de interne begeleidingscommissie moest hiertoe bijdragen.

De beslissing om de verderlopende actiepunten te integreren in het algemene human resources-beleid van het departement kon de werking alleen maar versterken. Een tijdelijke detachering van mevrouw du Bled enerzijds en het ontslag in 1998 van mevrouw Cornelis anderzijds hebben echter een zekere hypotheek gelegd op de verdere afwerking. Op dit moment is men in het departement actief op zoek naar een vervanging van mevrouw Cornelis en op termijn ook naar een vervanging van mevrouw du Bled. Er wordt hierbij gedacht aan een ondersteuning van de interne begeleidingscommissie, en de human resources-cel door een « Cel gelijke kansen en personeelsbeleid », samengesteld uit geïnteresseerden van zowel de centrale administratie als de buitendiensten, ambtenaren van alle niveaus, statutairen zowel als contractuelen. Deze cel zal op regelmatige tijdstippen en op vrij informele wijze samenkomen en voorgezeten worden door de nieuwe positieve-actieambtenaar van het departement. Deze cel zal ook het meer informele scharnierpunt vormen tussen alle geledingen van het personeel, de positieve-actieambtenaar en de andere officiële actoren van het positieve-actiebeleid. Deze cel kan de positieve-actieambtenaar eveneens bijstaan bij de opmaak van een nieuw vijfjarenplan.

Wat de jaarlijkse maatregelen betreft :

1. Op het departement werd er reeds eerder voor gekozen om geen specifiek jaarlijkse positieve actieplannen op te maken, maar om een positief actieplan op te maken waarvan de actiepunten zowel op korte als op lange termijn kunnen lopen en eventueel, indien nodig kunnen verlengd worden naar volgende jaren. Er wordt wel rekening gehouden met een duidelijk tijdsschema.

2. Naast een tijdsschema wordt eveneens aangeduid welke ambtenaren of diensten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

3. Op de bijeenkomsten van de interne begeleidingscommissie worden de gevoerde acties geëvalueerd, bijgestuurd en eventueel verlengd.

4. De reeds aangehaalde detachering van mevrouw du Bled en het ontslag van mevrouw Cornelis hebben er echter mee voor gezorgd dat de periodiciteit van voorgaande jaarlijkse maatregelen en ook de regelmatigheid van de jaarverslagen in het gedrang gekomen zijn.

5. De federale coördinator positieve acties werd wel op de hoogte gehouden van de samenstelling van de interne begeleidingscommissie en de namen van de andere actoren.