2-21/2

2-21/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

18 NOVEMBER 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren

(Verklaring van de wetgevende macht, zie
Belgisch Staatsblad nr. 88 van 5 mei 1999)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE DAMES NYSSENS, WILLAME EN de BETHUNE

Enig artikel

Het enig artikel vervangen als volgt :

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22bis ingevoegd, luidende :

Art. 22bis. Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

Ieder kind moeten worden beschermd tegen alle vormen van geweld.

Verantwoording

1. Het recht op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit wordt niet beschouwd als een economisch en sociaal recht in de zin van artikel 23 van de Grondwet en ook in de parlementaire voorbereiding van die tekst is daarover niets terug te vinden. Bijgevolg moet dat recht worden opgenomen in een nieuw artikel 22bis van de Grondwet.

2. Vlak vr 20 november, de datum van de tiende verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, dient het recht op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit, zoals neergelegd in voorstel 2-21/1, te worden aangevuld met een tweede lid dat dit recht nader omschrijft, in die zin dat het ook geldt voor kinderen. Hiermee wordt ingegaan op de wensen die zijn geuit in het eindrapport van de Nationale Commissie tegen seksuele uitbuiting van kinderen. In dat rapport staat trouwens te lezen dat elke mens, dus ook elk kind, recht heeft op morele, fysieke, psychische en seksuele integriteit (blz. 11 van het rapport). Daarin wordt de wetgever ook verzocht dat recht zo snel mogelijk op te nemen in de Grondwet, en de bepaling zo uit te leggen dat ieder kind moet worden beschermd tegen alle vormen van geweld, zoals moord en doodslag, seksuele uitbuiting en ook alle andere soms minder spectaculaire vormen van kindermishandeling... (blz. 12 van het rapport). Op die manier kunnen allerlei uitvluchten en interpretaties worden voorkomen.

Clotilde NYSSENS.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 2 VAN MEVROUW DE T' SERCLAES C.S.

Enig artikel

Het enig artikel vervangen als volgt :

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 23bis ingevoegd, luidende :

Art. 23bis. Elk kind heeft recht op bescherming van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.

Nathalie de T' SERCLAES.
Guy MOENS.
Martine TAELMAN.
Paul WILLE.
Marcel CHERON.
Frans LOZIE.