Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-100

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1675 van mevrouw de Bethune d.d. 26 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. ­ Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.

In haar vergadering van 1 april 1999 behandelde de Ministerraad de inventaris van de federale adviesorganen die onder toepassing vallen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 1997.

Deze inventaris is een nuttig instrument om de naleving van bovenvermelde wet in de verschillende adviesorganen na te trekken en eraan te herinneren dat zij tot 31 december 1999 de tijd hebben zich conform te stellen met de wet.

Blijkt echter uit de inventaris dat er nog gegevens ontbreken met betrekking tot de lijst van de hierna volgende adviesorganen die onder uw bevoegdheid ressorteren.

Daarom had ik graag voor elk respectievelijk adviesorgaan de ontbrekende informatie ontvangen naargelang de punten opgenomen in bijgevoegde tabel :

­ punt 1 : voorzitterschap;

­ punt 2 : datum van oprichting;

­ punt 3 : datum publicatie in het Belgisch Staatsblad ;

­ punt 4 : samenstelling van de mandaten :

· mannen : effectieve leden/plaatsvervangende leden;

· vrouwen : effectieve leden/plaatsvervangende leden;

­ punt 5 : datum van wedersamenstelling.

Organe consultatif. ­ Adviesorgaan Point 1
­
Punt 1
Point 2
­
Punt 2
Point 3
­
Punt 3
Point 4
­
Punt 4
Point 5
­
Punt 5
Comité mixte pour le transport terrestre.­ Gemengd Comité voor het vervoer te land X X X X X
Comité mixte pour le transport maritime. ­ Gemengd Comité voor het zeevervoer X X X X X
Comité mixte pour le transport aérien. ­ Gemengd Comité voor het luchtvervoer X X X X X
Commission interministérielle pour le transport routier. ­ Interministeriële Commissie voor het wegvervoer X X X X X
Commission interministérielle pour les chemins de fer. ­ Interministeriële Commissie voor de spoorwegen X X X X X
Commission interministérielle pour les voies navigables. ­ Interministeriële Commissie voor de waterwegen X X X X X
Commission interministérielle pour les ports. ­ Interministeriële Commissie voor de havens X X X X X
Comité mixte des télécommunications. ­ Gemengd Comité voor telecommunicatie X X X X
Bureau permanent du comité consultatif des auxiliaires de transport de marchandises. ­ Vast Bureau van het Raadgevend Comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer X X X
Comité consultatif des services de transport de personnes. ­ Comité van advies voor de personenvervoerdiensten X X X X
Commission de contact pour les services réguliers. ­ Contactcommissie voor het geregeld vervoer X X X X
Commission de contact pour les services réguliers spécialisés. ­ Contactcommissie voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer X X X X
Commission de contact pour les services occasionnels. ­ Contactcommissie voor het ongeregeld vervoer X X X X
Commission de contact pour les problèmes généraux. ­ Contactcommissie voor de algemene problemen X X X X
Comité national pour la sécurité de l'aviation civile. ­ Nationaal Comité voor de veiligheid van de burgerlijke luchtvaart X X X X
Comité central des frets. ­ Centraal Vrachtencomité X X X X
Comité régional des frets d'Anvers. ­ Gewestelijk Vrachtencomité ­ Antwerpen X X X X
Comité régional des frets de Charleroi. ­ Gewestelijk Vrachtencomité ­ Charleroi X X X X
Commission nationale pour la circulation routière. ­ Nationale Commissie voor het wegverkeer X X

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende informatie te verstrekken.

­ Gemengd Comité voor vervoer te land, Gemengd Comité voor het zeevervoer, Gemengd Comité voor luchtvervoer, Gemengd Comité voor televerbindingen

Deze comités werden opgericht om in vredestijd de mobilisatie en de aanwending voor te bereiden van alle diensten die het vervoer te land, het zeevervoer, het luchtvervoer en de televerbindingsnetten betreffen.

Deze comités bereiden voor, organiseren, coördineren en voeren uit, maar geven geen advies en vallen niet binnen het toepassingsveld van de wet van 1990.

­ Interministeriële Commissie voor het wegvervoer, Interministeriële Commissie voor de spoorwegen, Interministeriële Commissie voor de waterwegen, Interministeriële Havencommissie

Deze commissies werden opgericht om de volgende redenen : « Overwegende dat het noodzakelijk is om, reeds in vredestijd, de rationele exploitatie van de vervoermiddelen over de weg, per spoorr en op de binnenwateren en de rationele exploitatie der havens in oorlogstijd, met het oog op de behoeften van de verdediging van het land, te doen voorbereiden. »

Deze commissies bereiden voor, organiseren, coördineren en voeren uit, maar brengen geen advies uit en vallen niet binnen het toepassingsveld van de wet van 1990.

­ Het Vast Bureau van het Raadgevend Comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer

Het Raadgevend Comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer is opgericht door het koninklijk besluit van 6 juni 1984.

Artikel 3 van dit besluit bepaalt dat het raadgevend comité een vast bureau omvat. Dit maakt deel uit van het raadgevend comité en vormt geen afzonderlijke eenheid.

­ Het Comité van advies voor de personenvervoerdiensten over de weg

Dit comité werd opgericht door het koninklijk besluit van 25 september 1984. Het werkt echter niet als zodanig, maar via twee subcomités, die door het ministerieel besluit van 30 augustus 1985 werden opgericht :

· Contactcommissie voor het ongeregeld vervoer;

· Contactcommissie voor de algemene problemen.

In de schoot van deze commissies zijn de mandaten onpersoonlijk. De verschillende instellingen die erin zetelen, kunnen hun vertegenwoordigers voor elke vergadering vrij kiezen, rekening houdend met het voorwerp van de vergadering.

Overigens werden twee andere door dit ministerieel besluit opgerichte subcomités inmiddels geregionaliseerd. Dat zijn de Contactcommissie voor het geregeld vervoer, en de Contactcommissie voor de bijzondere vormen van geregeld vervoer.

­ Het Nationaal Comité voor de veiligheid der burgerlijke luchtvaart

Dit comité werd opgericht door het koninklijk besluit van 20 juli 1971.

De vertegenwoordigers die van dit comité deel uitmaken, zijn ambtshalve lid uit hoofde van de functie, die zij in hun bestuur uitoefenen. Zij worden niet via een voorstellingsprocedure aangesteld.

Dit comité valt niet onder de toepassing van de wet van 1990.

­ Het Vrachtencomité

Het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van het Vrachtencomité werd opgeheven door artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren.

Het gewestelijk vrachtencomité-Antwerpen en het gewestelijk vrachtencomité-Charleroi werden opgeheven door het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 (tot bepaling van de modaliteiten van tussenkomst van de Dienst voor regeling der binnenvaart in de totstandkoming van bevrachtingsovereenkomsten en tot vaststelling van de prijzen en de voorwaarden waaraan deze bevrachtingsovereenkomsten dienen te beantwoorden (artikel 44, 1º J).

­ De Federale Commissie voor het wegverkeer

Deze commissie valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor de Veiligheid.