Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 1692/1 van mevrouw de Bethune d.d. 27 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen. Toepassing en bijsturing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1692/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 5176).

Antwoord : Zoals het geachte lid in zijn vraag vermeldt, geeft de inventaris, voorgelegd aan de Ministerraad van 1 april laatstleden, aan dat er twee adviesorganen, in de zin van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, tot mijn bevoegdheidsfeer behoren : de Commissie voor de overheidsopdrachten en de Opvolgingscommissie bedoeld bij hoofdstuk VIII van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen).

De samenstelling van de Commissie voor de overheidsopdrachten werd onlangs herzien, rekening houdend met genoemde wetgeving : het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten werd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei laatstleden gepubliceerd. De Commissie voor de overheidsopdrachten die voortaan 86 mannelijke leden (32 gewone en 54 plaatsvervangende) en 47 vrouwelijke leden (18 gewone en 29 plaatsvervangende) telt, blijkt in orde te zijn vanuit dat oogpunt.

Wat de Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen betreft, zal men binnenkort overgaan tot de vernieuwing van haar samenstelling. Gelet op de reeds ingediende kandidaturen, zal men genoemde norm probleemloos kunnen naleven.