Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 1672 van mevrouw de Bethune d.d. 26 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. ­ Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.

In haar vergadering van 1 april 1999 behandelde de Ministerraad de inventaris van de federale adviesorganen die onder toepassing vallen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 1997.

Deze inventaris is een nuttig instrument om de naleving van bovenvermelde wet in de verschillende adviesorganen na te trekken en eraan te herinneren dat zij tot 31 december 1999 de tijd hebben zich conform te stellen met de wet.

Blijkt echter uit de inventaris dat er nog gegevens ontbreken met betrekking tot de hierna volgende adviesorganen die onder uw bevoegdheid ressorteren.

Daarom had ik graag voor elk respectievelijk adviesorgaan de ontbrekende informatie ontvangen naargelang de punten opgenomen in bijgevoegde tabel :

­ punt 1 : voorzitterschap;

­ punt 2 : datum publicatie in het Belgisch Staatsblad ;

­ punt 3 : samenstelling van de mandaten :

· mannen : effectieve leden/plaatsvervangende leden;

· vrouwen : effectieve leden/plaatsvervangende leden;

­ punt 4 : datum van wedersamenstelling.

Organe consultatif. ­ Adviesorgaan Point 1
­
Punt 1
Point 2
­
Punt 2
Point 3
­
Punt 3
Point 4
­
Punt 4
Comité d'orientation de l'Institut national de recherche sur les conditions de travail. ­ Stuurgroep van het Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden. X X X
Conseil supérieur d'hygiène des mines. ­ Hoge Raad voor hygiene in de mijnen X X X
Commission de suivi des services externes pour la prévention et la protection au travail. ­ Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk X X X
Commission de concertation pour le personnel de cadre. ­ Overlegcomité voor kaderpsoneel X
Commission consultative pour les appareils à vapeur. ­ Commissie van advies voor de stoomtuigen X
Commission « Plans d'entreprises ». ­ Commissie « Bedrijfsplannen » X