Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Minister van Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 1684 van mevrouw de Bethune d.d. 27 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.

In haar vergadering van 1 april 1999 behandelde de Ministerraad de inventaris van de federale adviesorganen die onder toepassing vallen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 1997.

Deze inventaris is een nuttig instrument om de naleving van bovenvermelde wet in de verschillende adviesorganen na te trekken en eraan te herinneren dat zij tot 31 december 1999 de tijd hebben zich conform te stellen met de wet.

Blijkt echter uit de inventaris, bladzijde 81, dat er nog gegevens ontbreken met betrekking tot de federale Raad voor Wetenschapsbeleid, een adviesorgaan dat onder uw bevoegdheid ressorteert.

Daarom had ik graag de volgende ontbrekende informatie vernomen :

datum publicatie Belgisch Staatsblad ;

samenstelling van de mandaten :

mannen : effectieve leden/plaatsvervangende leden;

vrouwen : effectieve leden/plaatsvervangende leden.

datum van wedersamenstelling.