Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1682 van mevrouw de Bethune d.d. 26 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. ­ Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.

In haar vergadering van 1 april 1999 behandelde de Ministerraad de inventaris van de federale adviesorganen die onder toepassing vallen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, zoals gewijzigd door de wet van 17 juli 1997.

Deze inventaris is een nuttig instrument om de naleving van bovenvermelde wet in de verschillende adviesorganen na te trekken en eraan te herinneren dat zij tot 31 december 1999 de tijd hebben zich conform te stellen met de wet.

Blijkt echter uit de inventaris dat er nog gegevens ontbreken met betrekking tot de lijst van de hierna volgende adviesorganen die onder uw bevoegdheid ressorteren.

Daarom had ik graag voor elk respectievelijk adviesorgaan de ontbrekende informatie ontvangen naargelang de punten opgenomen in onderstaande tabel :

­ punt 1 : voorzitterschap;

­ punt 2 : datum publicatie Belgisch Staatsblad ;

­ punt 3 : samenstelling van de mandaten :

· mannen : effectieve leden/plaatsvervangende leden;

· vrouwen : effectieve leden/plaatsvervangende leden.

­ punt 4 : datum van wedersamenstelling.

Organe consultatif
­
Adviesorgaan
Point 1
­
Punt 1
Point 2
­
Punt 2
Point 3
­
Punt 3
Point 4
­
Punt 4
Commission de la concurrence. ­ Commissie voor de mededinging X
Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention. ­ Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien X X X
Conseil supérieur de la propriété industrielle. ­ Hogere Raad voor de nijverheidseigendom X X X
Commission des licences obligatoires. ­ Commissie voor de gedwongen licenties X X X X
Comité interdépartemental de coordination en matière d'armement. ­ Interdepartementaal Comité voor coordinatie inzake bewapening X X
Conseil géologique. ­ Geologische Raad X
Comité consultatif pour les services postaux. ­ Raadgevend Comité voor de postdiensten X X X X
Comité de soutien financier à l'exportation. ­ Comité voor financiële steun aan de export X X X
Commission d'avis pour l'octroi de subsides pour la promotion des exportations. ­ Adviescommissie voor de toekenning van subsidies voor exportbevordering X