Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-96

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1600/2 van mevrouw de Bethune d.d. 16 februari 1999 (N.) :
Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1998.

De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 op initiatief van de minister belast met het Beleid van gelijke kansen, is een beleidsinstrument om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte discriminaties ten aanzien van vrouwen en mannen weg te werken.

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit kan de raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaartregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Heeft hij in de loop van het jaar 1998 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen ? Zo ja, welke en waarom ? Zo neen, waarom niet ?

2. Is er in de loop van het jaar 1998 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen zijn diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen ? Zo ja, welke ?

3. Inhoeverre heeft hij in zijn beleid lopende het jaar 1998 rekening gehouden met de in het verleden door de raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen ? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze ?

Antwoord : Hierbij deel ik het geachte lid mijn antwoord op de hogervermelde vraag mee.

1. Neen. In 1998 heb ik geen specifieke problemen ontmoet die het wenselijk of noodzakelijk maakten een beroep te doen op de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

2. Neen.

3. Ik probeer het gelijke kansenprincipe te doen eerbiedigen bij het personeelsbeleid van het ministerie van Economische Zaken, en in het bijzonder wat de toepassing betreft van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.