Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-98

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Vraag nr. 1603/11 van mevrouw de Bethune dd. 17 februari 1999 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1603/10 aan de minister van Sociale Zaken, die hierover werd gepubliceerd (blz. 5147).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende gegevens te verstrekken als antwoord op haar parlementaire vraag.

Het is voornamelijk in het kader van de sociale dienst dat mijn ministerie aandacht heeft geschonken aan de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. In de loop van het derde trimester 1998 werd het vademecum, waarin de verschillende mogelijke toelagen staan opgesomd, aan alle personeelsleden bezorgd. Daarin komen twee punten voor die met dit onderwerp verband houden : punt 3.3 « Vakantiekolonies en sneeuw-, zee- en bosklassen » en punt 3.4 « Tussenkomst in de kosten van alternatieve oplossingen voor de kinderen tijdens de schoolvakantie ». Bovendien, maar dit voor een onbepaalde toekomst en afhankelijk van de begrotingsmiddelen die zouden worden toegekend, overweegt het sociaal comité de mogelijkheid te onderzoeken « om tijdens de schoolvakanties een kinderopvang te organiseren of te subsidiëren voor de kinderen van 3 tot 12 jaar, van wie een van de ouders personeelslid is van het ministerie » (punt 3.5).

In de schoot van de sociale dienst werd een werkgroep van ambtenaren voor positieve acties opgericht, met de bedoeling aan het personeel van de centrale diensten sportieve en culturele activiteiten aan te bieden.

2.1. Er is geen specifieke begroting voor de positieve acties. De geplande acties kaderen in andere diensten, met name de sociale dienst en de vormingsdienst.

De begroting van het ministerie van Middenstand en Landbouw voorziet in de volgende uitgaven voor 1998 (in franken) :

1998
Tussenkomsten in de kosten van vakantiekolonies, sneeuw-, zee- en bosklassen 0,500 miljoen
Tussenkomsten in de kosten van alternatieve maatregelen voor de kinderopvang tijdens de schoolvakantie 1,125 miljoen
Totaal 1,625 miljoen

2.2. Werkelijke uitgaven :

Begroting sociale dienst (in franken)

1998
Tussenkomsten in de kosten van vakantiekolonies, sneeuw-, zee- en bosklassen 112 210
Tussenkomsten in de kosten van alternatieve maatregelen voor de kinderopvang tijdens de schoolvakantie 80 010
Totaal 192 220

Abonnement tijdschrijften voor 1999 (begroting bibliotheek) : 6 000 frank.