Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid

Vraag nr. 1604/17 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1604/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4970).

Antwoord : 1. Voor de opsomming van de concrete beleidsmaatregelen en acties in 1998 verwijs ik naar mijn antwoord op vraag nr. 1126/17 van 9 juni 1998 van het geachte lid (bulletin van Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 82 van 22 september 1998, blz. 4333).

2. De middelen die hiervoor werden vrijgemaakt op de begroting 1998 zijn de volgende :

Voor de staatstoelage in het kader van de voorschotten op onderhoudsgelden voor kinderen werd 145,4 miljoen frank uitgetrokken. Dit bedrag zal volledig worden besteed aan voorschotten en afrekeningen van OCMW's die de voorschotten op onderhoudsgelden toekennen.

De opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gebeurt grotendeels via de gewone opvangkanalen voor asielzoekers in het algemeen en wordt niet apart begroot en verrekend.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die ik met de VZW Mentor-Escale heb afgesloten, werd een bedrag van 1 500 000 frank voorzien. Dit bedrag zal volledig worden besteed aan personeels- en werkingskosten van deze VZW.