Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 1606/13 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr.1606/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4970).