Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-92

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1326/9 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.

Omdat het bevorderen van gelijke kansen een horizontale materie betreft, en dus op alle niveaus en in alle beleidsmaatregelen dient te gebeuren, is het de verantwoordelijkheid van alle ministers en staatssecretarissen om een concreet, zichtbaar, herkenbaar, meetbaar en controleerbaar gelijke kansenbeleid voor vrouwen en mannen te voeren.

Ook tijdens de vierde UNO-Vrouwenconferentie in Peking (1995) werd benadrukt dat het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen een belangrijke politieke prioriteit is op elk politiek niveau. Het slotdocument Platform for Action roept de regeringen daarom op om een gender-perspectief te integreren in alle beleidsmaatregelen en op alle beleidsdomeinen. Bedoeling van dit mainstreamen is de impact van beleidsmaatregelen op het leven van vrouwen en mannen te bestuderen en na te gaan in welke mate er rekening wordt gehouden met hun respectievelijke behoeften.

Krachtens de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in Peking heeft de federale regering de verplichting jaarlijks verslag uit te brengen aan het Federale Parlement over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van deze conferentie.

Bij gebrek aan verslag vanuit zijn departement kreeg ik graag van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties heeft hij in de loop van 1996 genomen, ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen, en met welk resultaat ?

2.

2.1. Hoeveel werd hiervoor in 1996 begroot, in globo en per post ?

2.2. Hoeveel werd hiervoor in 1996 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post ?

Antwoord : In antwoord op bovenvermelde parlementaire vraag, heb ik de eer het geachte lid het volgende te melden.

1. Wat het departement Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu betreft was er voor de realisatie van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1996 geen noodzaak voor bijzondere maatregelen of acties. In het gevoerde beleid werd op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.

2. Er werd in 1996 geen bedrag specifiek begroot aan of uitgegeven voor het bevorderen van gelijke kansen voor vrouwen en mannen.