1-1328/1

1-1328/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

26 MAART 1999


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 150 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

Artikel 150 van de Grondwet wordt aangevuld als volgt :

, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn .

Brussel, 25 maart 1999.

De voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Raymond LANGENDRIES.

De griffier van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.