1-245

1-245

Sťnat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

S…ANCES DU JEUDI 11 F…VRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER CEDER AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OVER ę DE SAMENSTELLING VAN DE MOSLIMEXECUTIEVE Ľ

QUESTION ORALE DE M. CEDER AU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR ę LA COMPOSITION DE L'EX…CUTIF MUSULMAN Ľ

De voorzitter . ≠ Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Ceder.

Minister Viseur antwoordt namens zijn collega.

Het woord is aan de heer Ceder.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ≠ Mijnheer de voorzitter, naar aanleiding van de samenstelling van de moslimraad heeft de Veiligheid van de Staat een onderzoek verricht naar mogelijke fundamentalistische sympathieŽn van de verkozenen. De resultaten van dat onderzoek werden nog niet bekend gemaakt, volgens sommige betrokkenen ę om geen discussie over het fundamentalisme uit te lokken Ľ.

VTM berichtte dat niet minder dan 40 van de 68 verkozenen door de Veiligheid van de Staat als fundamentalisten zijn aangewezen. Geen van hen zou in aanmerking komen om te worden opgenomen in de 17-koppige executieve.

Klopt dit cijfer ? Zo neen, om hoeveel personen gaat het ? Om welke reden wordt een bepaalde strekking binnen de islam, namelijk het fundamentalisme, uitgesloten van vertegenwoordiging in de executieve ? In welke mate kan de executieve nog als representatief worden beschouwd als de grote meerderheid van de verkozenen, van de executieve wordt uitgesloten ? De aanwezigheid van een representatief orgaan, in dit geval de executieve, dat namens de moslimgemeenschap met de Belgische overheid kan praten, is altijd een voorwaarde geweest voor de subsidiŽring van de islam. Als een dergelijk orgaan niet op representatieve wijze kan worden samengesteld, kan de subsidiŽring van een cultus die blijkbaar door een meerderheid van fundamentalisten wordt ondersteund, dan doorgaan ?

De voorzitter . ≠ Het woord is aan minister Viseur.

De heer Viseur , minister van FinanciŽn. ≠ Mijnheer de voorzitter, het geciteerde cijfer klopt niet. Op uitdrukkelijk verzoek van de executieve van de moslims van BelgiŽ werd de executieve vertrouwelijk meegedeeld omtrent welke personen vragen rijzen indien ze worden voorgesteld als lid van dit representatief orgaan en wanneer de minister van Justitie een grondige screening zou uitvoeren.

Het gaat om 29 personen die onder meer banden zouden hebben of zouden hebben gehad met radicaal islamitische verenigingen, partijen of bewegingen die een al dan niet gewelddadig karakter hebben. De representativiteit van de executieve wordt zeker niet betwist aangezien de moslims zelf hun vertegenwoordigers voorstellen na de door hen voorgestelde procedure.

Het overgrote deel van de moslims in BelgiŽ zijn trouwens rustige mensen die hun geloof in alle sereniteit wensen te beleven in overeenstemming met de Grondwet, de wetten en de gewoonten van onze rechtsstaat.

De voorzitter. ≠ Het woord is aan de heer Ceder voor een repliek.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ≠ Ik dank de minister voor zijn antwoord en meer bepaald voor het cijfer dat hij heeft gegeven en dat nu blijkbaar officieel is. Negenentwintig van de achtenzestig verkozenen in de moslimraad hebben enigerlei band met het fundamentalisme. Ik vind dat niet bepaald een kleine groep. Met vijf meer waren ze in de meerderheid geweest. Dus bijna de helft van de leden van de raad zijn fundamentalisten en die worden niet opgenomen in het representatief orgaan, de executieve. Volgens mij is een dergelijk orgaan niet meer representatief want het is niet proportioneel samengesteld. Ik vraag mij af in welke mate aan de voorwaarden voor subsidiŽring is voldaan.

Wat de minister zegt, namelijk dat de moslims vrijwillig dit voorstel tot screening hebben gedaan om de fundamentalisten te weren, klopt volgens mij ook niet. Er is allicht meer dan wat vriendelijke druk geweest van de Belgische regering om deze personen te weren. De moslimraad was er zich bewust van dat dit een voorwaarde was voor subsidiŽring.

De voorzitter. ≠ Het incident is gesloten.

L'incident est clos.