1-242

1-242

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 4 FÉVRIER 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 4 FEBRUARI 1999

(Vervolg-Suite)

PROJET DE LOI INSÉRANT UN ARTICLE 15TER DANS LA LOI DU 4 JUILLET 1989 RELATIVE A LA LIMITATION ET AU CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ENGAGÉES POUR LES ÉLECTIONS DES CHAMBRES FÉDÉRALES, AINSI QU'AU FINANCEMENT ET À LA COMPTABILITÉ OUVERTE DES PARTIS POLITIQUES ET UN ARTICLE 16BIS DANS LES LOIS SUR LE CONSEIL, D'ÉTAT, COORDONNÉES LE 12 JANVIER 1973

Votes réservés

Vote

De voorzitter. ­ We gaan nu over tot de aangehouden stemmingen.

Nous devons procéder maintenant aux votes réservés.

We moeten ons eerst uitspreken over de amendementen die ertoe strekken het opschrift van het ontwerp te vervangen.

Nous avons à nous prononcer, en premier lieu, sur les amendements tendant à remplacer l'intitulé du projet.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik vraag de naamstemming.

De voorzitter. ­ Wordt deze vraag gesteund ? (Meer dan vier leden staan op.)

Aangezien de naamstemming reglementair is gevraagd, zal ertoe worden overgegaan.

Het woord is aan de heer Van Hauthem voor een stemverklaring.

De heer Van Hauthem (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil zeer kort het eerste voorstel van opschrift toelichten. Uit alle debatten die hierover zijn gevoerd in Kamer en Senaat blijkt dat dit ontwerp wel degelijk één politieke partij viseert. Het is dan ook aangewezen de moed te hebben hiervoor uit te komen en het ontwerp een titel te geven die duidelijk maakt waarvoor het is bedoeld. Daarom stellen we de titel voor : ontwerp ter bestrijding van het Vlaams Blok. Dat komt tenminste met de realiteit overeen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ We stemmen over het amendement van de heer Van Hauthem (nr. 1 van de heer Verreycken c.s.).

Nous passons au vote sur l'amendement de M. Van Hauthem (nº 1 de M. Verreycken et consorts).

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

57 leden zijn aanwezig.

57 membres sont présents.

52 stemmen neen.

52 votent non.

5 stemmen ja.

5 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Leduc, MM. Loones, Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heer Raes (nr. 5 van de heer Verreycken c.s.).

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de M. Raes (nº 5 de M. Verreycken et consorts).

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considerer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heer Buelens (nr. 6 van de heer Verreycken c.s.).

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de M. Buelens (nº 6 de M. Verreycken et consorts).

Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considerer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

We moeten ons nu uitspreken over het amendement van de heer Ceder (nr. 12 van de heer Verreycken c.s.).

Nous devons nous prononcer sur l'amendement de M. Ceder (nº 12 de M. Verreycken et consorts).

Het woord is aan de heer Ceder voor een stemverklaring.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, de linkse semanticus en schrijver Noam Chomsky heeft gezegd dat men in Europa geen idee heeft van wat het recht op vrije meningsuiting daadwerkelijk betekent. Hij bedoelde hiermee dat men hier, in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar een absoluut respect heerst voor de freedom of speech , niet schijnt te beseffen dat vrijheid van meningsuiting niet nodig is voor populaire tendentieuze of controversiële ideeën, maar wel voor onpopulaire, zelfs schokkende of gehate ideeën. Dit wetsvoorstel bevestigt de stelling van Chomsky. Daarom stel ik voor de titel van dit wetsvoorstel aan te passen zodat de bedoeling duidelijk blijkt.

De voorzitter. ­ Mag ik aannemen dat de vorige stemming ook geldt voor dit amendement ?

Puis-je considerer que le dernier vote est également valable pour cet amendement ? (Assentiment.)

Derhalve wordt dit amendement niet aangenomen.

En conséquence, cet amendement n'est pas adopté.

L'intitulé du projet de loi, tel qu'adopté hier par le Sénat, est donc maintenu.

Het opschrift dat de Senaat gisteren heeft aangenomen, blijft dus behouden.

We stemmen over het amendement van de heer Verreycken op artikel 2.

Nous passons au vote sur l'amendement de M. Verreycken à l'article 2.

Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, een parlementaire assemblee zoals de Senaat kan alle machten afstaan aan de uitvoerende macht. Ze kan probleemloos zeggen dat ze maar één grote opdracht heeft, namelijk het bestrijden van het Vlaams Blok. De concrete invulling daarvan kan ze overlaten aan de regering die daarvoor een koninklijk besluit kan uitvaardigen.

Ik meen echter dat wie wil schelden, de scheldpartij zelf moet invullen. Hij moet zeggen hoe hij dat zal doen en waarom en ook zeggen welke rechten hij wil toekennen aan de verdediging.

Dit amendement strekt ertoe de rechten van de verdediging duidelijk te omschrijven in een tekst die niet aanvechtbaar is. Daarom worden in dit amendement de woorden « bij koninklijk besluit » vervangen door een duidelijke omschrijving van de procedure die de rechten van de verdediging waarborgt. Als deze assemblee niet alle macht wil afstaan aan de regering dan moet ze dit fundamenteel amendement goedkeuren.

De voorzitter. ­ We gaan over tot de stemming.

Nous passons au vote.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

58 leden zijn aanwezig.

58 membres sont présents.

53 stemmen neen.

53 votent non.

5 stemmen ja.

5 votent oui.

Derhalve is het amendement niet aangenomen.

En conséquence, l'amendement n'est pas adopté.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Anciaux, Bock, Bourgeois, Boutmans, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Coene, Mme Cornet d'Elzius, MM. Coveliers, Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mmes Leduc, Lizin, MM. Loones, Mahoux, Mmes Merchiers, Milquet, M. Moens, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Vandenbroeke, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Vergote, Verhofstadt, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

De voorzitter. ­ Ik breng artikel 2 in stemming.

Je mets aux voix l'article 2.

­ Aangenomen.

Adopté.

Mme Mayence-Goossens (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, mon vote n'a pas été enregistré.

J'ai voulu voter non.

M. le président. ­ Je vous en donne acte.

De andere artikelen van het wetsontwerp werden reeds vroeger aangenomen.

We stemmen nu over het geheel van het wetsontwerp.

Les autres articles du projet de loi ayant déjà été adoptés, nous passons maintenant au vote sur l'ensemble du projet de loi.

Het woord is aan de heer Verreycken voor een stemverklaring.

De heer Verreycken (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, het wetsontwerp waarover nu zal worden gestemd is maar één onderdeel van een reeks wetsvoorstellen die samen de trein van de frustratie vormen. Frustratie omdat het Vlaams Blok weigert aan de vooroordelen van de machtsgetrouwe gewoontepartijen te beantwoorden. De wet veroordeelt vandaag wel frauderende politici, maar men kan het Vlaams Blok maar niet dwingen voorspellingen te bevestigen. Men geeft dus niet de voorspellingen, het doemdenken of de vooroordelen op, maar men wijzigt de wet.

Ik dacht dat de wetgevende opdracht van de Senaat niet diende om politieke tegenstrevers te hinderen. Het meest dramatische van dit ontwerp is immers dat het niet algemeen is bedoeld, maar, zoals verscheidene sprekers zegden, uitsluitend tegen het Vlaams Blok is gericht. Dit is een schoolvoorbeeld van machtmisbruik. Wie zich vandaag akkoord verklaart met dit ontwerp, verklaart zich akkoord met de boekverbranding bij drukpersmisdrijven, met de gedachtenpolitie van pater Leman en met de DDR-volksdemocratie, die rebelse tegenstrevers trachtte uit te schakelen. Wie voor dit ontwerp stemt, verkoopt dus de hogere ideeën van de echte democratie voor de lagere doelen van partijpolitieke berekeningen. Cyriel Verschaeve omschreef deze werkwijze als verraad.

Er komt een tijd dat deze socialistische wetten tegen andere partijen zullen worden gebruikt. Het Vlaams Blok zal dan kunnen vaststellen dat het niet heeft meegeheuld met de pseudo-democraten, maar tegen het ontwerp heeft gestemd. Het Vlaams Blok zal zich bij de stemming niet onthouden. We zullen tegenstemmen, want met een onthouding zouden we als het ware instemmen met de DDR-democratie die de socialisten hier willen invoeren. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Foret pour une explication de vote.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, les forces démocratiques politiques de ce pays ont fait de la lutte contre le racisme une priorité absolue.

L'une des formes les plus insidieuses du racisme est celle qui prétend prendre la forme du discours politique. Je le rappelais à cette même tribune, le 10 décembre dernier, lors du vote d'une proposition de loi permettant à la victime ou au Centre pour l'égalité des chances d'empêcher les classements sans suite du parquet pour les infractions à caractère raciste ou haineux.

Je rappelais également que le PRL-FDF était bien décidé à encourager toute législation ou réglementation qui permettra d'éradiquer du langage politique belge toute forme de discours raciste. Je considère donc comme un devoir d'empêcher une formation politique de mettre en danger notre démocratie en portant atteinte aux principes fondamentaux de liberté et d'égalité des individus qui sont garantis par notre Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte de New York sur les droits civils et politiques.

La législation proposée s'inscrit dans cette perspective. Elle était nécessaire. Il était inadmissible qu'un parti, l'un de ses mandataires ou de ses membres puissent continuer à diffuser des messages haineux prônant la violence et l'exclusion, avec l'argent de ceux-là mêmes dont ils menacent les droits fondamentaux. Le texte en projet est d'autant plus acceptable qu'il repose sur l'idée d'une sanction prononcée par un organe indépendant du pouvoir politique et qu'en outre, il offre même aux ennemis de la démocratie une garantie de recours judiciaire. Les libéraux approuveront donc le texte en projet. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers voor een stemverklaring.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb gisteren reeds gewezen op het gevaarlijk karakter van de wet. Het is vandaag dus geen hoogdag voor de democratie. Het vleit een democratie niet wanneer ze haar inhoudelijke zwakte moet verbergen met repressieve maatregelen ten overstaan van opinies, hoe verwerpelijk die ook mogen zijn. Racisme moet worden bestreden, maar wel door middel van de strafwet en de strafrechter en niet op het politieke terrein door politieke tegenstrevers hun financiële middelen te ontnemen.

Niemand in deze assemblee zal beweren dat het wetsontwerp legistiek een goede wet is. Ze is op legistiek vlak een bijzonder slechte wet. De Raad van State, die krachtens de Grondwet eigenlijk niet bevoegd is, krijgt de plicht om in tweetalige kamers te oordelen over bepaalde politieke uitingen van een partij. De VLD wenst het Vlaams Blok wel degelijk te bestrijden vanwege de standpunten die het inneemt. We willen dit echter doen met correcte middelen en door het politieke debat te voeren. We betreuren dat het Vlaams Blok reeds maanden een vrij podium krijgt en in een underdog-positie wordt gedrukt. De emotionaliteit van de burgers kennende, zal de partij hieruit meer voordelen dan nadelen halen.

Een aantal mensen zullen zich achter deze wet verschuilen om te stellen dat het probleem niet inhoudelijk moet worden aangepakt en dat niet moet worden ingegaan op de argumenten van het Vlaams Blok. Dit is een foute redenering. In een democratie moeten wel antwoorden worden gegeven. Een democratie moet kunnen aanvaarden dat ze wordt bedreigd door personen die de democratische vrijheden gebruiken en misbruiken. Men mag echter niet in de val trappen en die vrijheden van een gedeelte van de democratie afnemen. Om deze redenen kunnen we dit wetsontwerp niet goedkeuren. We zullen het Vlaams Blok echter ook niet het plezier gunnen van tegen de wet te stemmen. Dan zou onze houding immers verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. De VLD-fractie in de Senaat neemt dezelfde houding aan als de fractie in de Kamer en zal zich onthouden. Overigens wens ik erop te wijzen dat er twee stemafspraken zijn gemaakt : één met de heer Delcroix en één met de heer Van Wallendael. We verdelen onze gunsten gelijkmatig over de verschillende politieke strekkingen. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans voor een stemverklaring.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, het toekennen van overheidssubsidie die eventueel kan worden gebruikt voor het maken van racistische propaganda, is manifest in strijd met onze volkenrechtelijke verbintenissen, met name met het UNO-verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassenhaat. Ik betreur dan ook dat het wetsontwerp dat verdrag en het begrip rassenhaat zelfs niet vermeldt. Het is nochtans de essentie ervan. In de loop van de parlementaire besprekingen is de aard van het wetsontwerp echter grondig gewijzigd. Onze fractie zal het wetsontwerp goedkeuren ondanks het feit dat wij liever een andere tekst hadden gezien.

De voorzitter. ­ De stemming begint.

Le vote commence.

­ Er wordt tot naamstemming overgegaan.

Il est procédé au vote nominatif.

60 leden zijn aanwezig.

60 membres sont présents.

46 stemmen ja.

46 votent oui.

5 stemmen neen.

5 votent non.

9 onthouden zich.

9 s'abstiennent.

Derhalve is het wetsontwerp aangenomen.

En conséquence, le projet de loi est adopté.

Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Il sera soumis à la sanction royale.

Ja hebben gestemd :

Ont voté oui :

MM. Bock, Bourgeois, Boutmans, Busquin, Caluwé, Mme Cantillon, MM. Chantraine, G. Charlier, Ph. Charlier, Mme Cornet d'Elzius, M. Daras, Mmes Dardenne, de Bethune, Delcourt-Pêtre, MM. Desmedt, Destexhe, D'Hooghe, Erdman, Foret, Happart, Hazette, Hostekint, Hotyat, Istasse, Mme Jeanmoye, M. Lallemand, Mme Lizin, M. Mahoux, Mmes Mayence-Goossens, Merchiers, Milquet, MM. Moens, Olivier, Pinoie, Poty, Santkin, Staes, Swaelen, Mme Thijs, MM. Tobback, Urbain, Vandenberghe, Mme Van der Wildt, MM. Van Wallendael, Weyts et Mme Willame-Boonen.

Neen hebben gestemd :

Ont voté non :

MM. Buelens, Ceder, Raes, Van Hauthem et Verreycken.

Onthouden hebben zich :

Se sont abstenus :

MM. Anciaux, Coene, Coveliers, Mme Leduc, M. Loones, Mme Nelis-Van Liedekerke, MM. Vandenbroeke, Vergote et Verhofstadt.