1-1139/9

1-1139/9

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

3 MAART 1999


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons


AMENDEMENTEN


Nr. 15 VAN DE HEREN DESMEDT EN FORET

Art. 5

In het voorgestelde artikel 1, afdeling 4, het twaalfde lid vervangen door de volgende bepaling :

« Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Elsene gelegen ten noorden van de middellijn van de Scepterstraat, het Raymond Blyckaertsplein, de Malibranstraat, het Eugène Flageyplein en de Lesbroussartstraat vormt het eerste gerechtelijk kanton Elsene; de zetel van het gerecht is gevestigd te Elsene.

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Elsene gelegen ten zuiden van de middellijn van de Malibranstraat, het Eugène Flageyplein en de Lesbroussartstraat en het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Elsene gelegen ten westen van het grondgebied van de stad Brussel waarvan de Louizalaan deel uitmaakt, vormen het tweede gerechtelijk kanton Elsene; de zetel van het gerecht is gevestigd te Elsene. »

Verantwoording

Het amendement heeft tot doel de huidige situatie in de gemeente Elsene, die uit twee gerechtelijke kantons bestaat, te behouden. De situatie van deze belangrijke Brusselse gemeente mag immers niet alleen worden beperkt tot het demografische criterium dat aan het wetsontwerp ten grondslag ligt.

Wat de vorm betreft, werd de beslissing om de twee kantons van Elsene samen te voegen genomen zonder het advies van de Raad van State te vragen : die tekst werd in extremis gevoegd bij de oorspronkelijke tekst die aan de Senaat werd voorgelegd.

Wat de inhoud betreft, bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Elsene tal van vennootschappen die er hun zetel hebben en waarvan de algemene voorwaarden bepalen dat het rechtsgebied bevoegd is voor de geschillen die onder de kantonnale rechtsmacht ressorteren.

Als gevolg van de nabijheid van twee universiteiten en verschillende hogescholen zijn er in Elsene voorts een groot aantal studentenkamers, wat ook meer werk met zich brengt voor de magistraten, op wier rol nu reeds heel wat zaken zijn ingeschreven, hoewel er thans twee kantons zijn.

Ten slotte geeft het kosmopolitische karakter van de geografische structuur van de gemeente aanleiding tot tal van conflicten in het kader waarvan de rechtzoekenden beroep instellen of zich persoonlijk verdedigen. Het is onontbeerlijk dat twee buurtrechters recht kunnen spreken, zelfs wanneer de partijen niet door raadslieden worden bijgestaan, wat niet meer mogelijk zal zijn als hun terechtzittingen overbelast zijn.

Nr. 16 VAN DE HEREN DESMEDT EN FORET

Art. 5

In het voorgestelde artikel 1, afdeling 4, het zeventiende lid vervangen als volgt :

« Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek afgebakend door de middellijnen van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Louis Bertrandlaan, de Voltairelaan en de Paul Deschanellaan vormt het eerste gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek afgebakend door de middellijnen van de Charles Gilisquetlaan, de Chazallaan, de Prévost-Delaunaysquare, de generaal Eisenhowerlaan, de Azalealaan, de Voltairelaan, de Louis Bertrandlaan, de Jeruzalemstraat, de Vleugelsstraat en de Paviljoenstraat vormt het tweede gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek.

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen ten oosten van de middellijn van de Charles Gilisquetlaan en de Chazallaan, ten zuiden van de middellijnen van de Prévost-Delaunaysquare, de generaal Eisenhowerlaan, en de Azalealaan, ten oosten van de middellijn van de Paul Deschanellaan vormt het derde gerechtelijk kanton Schaarbeek; de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek. »

Verantwoording

Het amendement strekt ertoe de huidige situatie in de gemeente Schaarbeek, die uit drie gerechtelijke kantons bestaat, te behouden. De situatie van deze belangrijke Brusselse gemeente mag immers niet alleen worden beperkt tot het demografische criterium dat aan het wetsontwerp ten grondslag ligt.

De vermindering van drie naar twee kantons waarin het wetsontwerp voorziet, houdt immers hoegenaamd geen rekening met de aanwezigheid, op het grondgebied van de gemeente, van het psychiatrisch centrum TITECA, dat de magistraat van het derde kanton sinds de wet van 1993 op de geesteszieken heel wat werk bezorgt.

Schaarbeek is bovendien qua aantal inwoners (106 000) de achtste gemeente van het Rijk en het ware onlogisch die gemeente maar twee kantons toe te wijzen in vergelijking met steden van een vergelijkbare omvang die geen gerechtelijke kantons hoeven in te leveren.

Anderzijds geeft het kosmopolitische karakter van de gemeente (inwoners uit diverse geografische streken) aanleiding tot tal van conflicten waarbij de rechtzoekenden beroep instellen of zich persoonlijk verdedigen. Het is absoluut noodzakelijk dat drie buurtrechters recht kunnen spreken, zelfs wanneer de partijen niet worden bijgestaan door raadslieden, wat niet langer mogelijk zal zijn als hun terechtzittingen overbelast zijn.

Bovendien houdt het feit dat Elsene, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe drie toegevoegde rechters toegekend krijgen, hoegenaamd geen regeling in voor het probleem van het gerechtelijk kanton Schaarbeek.

Nr. 17 VAN DE HEREN DESMEDT EN FORET

Art. 8

In het voorgestelde artikel 4, punt 7, de woorden « het kanton Elsene » vervangen door de woorden « de twee kantons Elsene ».

Verantwoording

Dit amendement is de logische uitloper van amendement nr. 5.

Nr. 18 VAN DE HEREN DESMEDT EN FORET

Art. 7

In het voorgestelde artikel 4, punt 7, de woorden « de twee kantons Schaarbeek » vervangen door de woorden « de drie kantons Schaarbeek ».

Verantwoording

Dit amendement is de logische uitloper van amendement nr. 6.

Nr. 19 VAN DE HEREN DESMEDT EN FORET

Art. 22

In § 4, het tweede doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement strekt tot het behoud van de bestaande toestand in de gemeente Schaarbeek, die drie kantons omvat.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.