1-237

1-237

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 14 JANUARI 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
 1. Overzending van een koninklijk besluit.
 2. Arbitragehof.
 3. Raad van State.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
EVOCATIE :
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Terugzending naar de commissie) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
 1. Verreycken :
  1. Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147ter zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen;
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen;
  3. Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen;
  4. Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen;
  5. Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen.

 2. De heer D'Hooghe en mevrouw Maximus. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de Wetenschappelijke Raad bij de Dienst voor geneeskundige verzorging betreft.
  De heer Hotyat c.s. ­ Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen.
  De heer Vandenberghe c.s. ­ Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen.
  De heer Busquin c.s. ­ Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire ontwapening.
  De heer Mahoux en mevrouw Lizin. ­ Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda.
  Mevrouw Thijs c.s. ­ Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda.
  De heer Verhofstadt c.s. ­ Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda.
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :