Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-86

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Vraag nr. 1347/11 van mevrouw de Bethune d.d. 1 oktober 1998 (N.) :
Aandacht voor kinderrechten in de begroting.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1347/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4539).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende gegevens te verstrekken als antwoord op haar parlementaire vraag.

Sociale Dienst :

1. Geen enkel bedrag dat specifiek bestemd is voor tussenkomsten ten gunste van de kinderen werd ingeschreven op de begroting van de sociale dienst voor 1996 en 1997.

2. De uitgaven specifiek ten gunste van de kinderen bedragen :

1996 1997
Tussenkomsten in de kosten van vakantiekoloniŽn, sneeuw-, zee- en bosklassen 27 050 78 250
Geboortetoelagen 17 600 0
44 600 78 250

Bestuur van het Sociaal Statuut van de zelfstandigen :

1. Nihil.

2. De uitgaven inzake de sociale zekerheid van de zelfstandigen in verband met de rechten van het kind betreffen het huidig kinderbijslagstelsel.

Tot eind 1996 werd dit stelsel gespijsd met een deel van de opbrengst van de bijdragen verschuldigd in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, alsook met een rijkssubsidie.

Sedert 1 januari 1997, datum waarop het globaal financieel beheer in het sociaal statuut van de zelfstandigen van kracht werd, wordt de regeling van de gezinsbijslagen gespijsd in functie van haar behoeften, zoals deze voortvloeien uit de toepassing van de terzake geldende reglementering.

Bovendien, inzake pensioenen kan worden vermeld dat vanaf 1 juli 1997 een jaarlijkse pensioenbijslag van 5 000 frank, geÔndexeerd, werd toegekend ten gunste van de gerechtigde die ten minste een kind heeft opgevoed voor hetwelk hij kinderbijslag heeft ontvangen.