Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-86

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 1328/6 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1328/3 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4551).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te willen vinden.

Het enige adviesorgaan waarvoor ik bevoegd ben is de Federale Raad voor wetenschapsbeleid, opgericht bij het koninklijk besluit van 8 augustus 1997.

De raad wordt op dit ogenblik samengesteld. Hij moet uit 33 leden bestaan, benoemd door de Koning onder de meest representatieve prominenten van de wetenschappelijke, economische en sociale kringen en een passend evenwicht tot stand brengen tussen mannen en vrouwen ( ten hoogste twee derde van de leden van een adviesorgaan is van hetzelfde geslacht ), zoals bepaald bij artikel 2bis , 1, van de wet van 17 juli 1997.