Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-87

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1327/11 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1327/4 aan de vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4620).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. In 1997 werden acties ondernomen, waarbij rekening werd gehouden met de bevordering van de gelijke kansen.

Loopbaan :

Examens voor verhoging in weddeschaal en overgangsexamen :

informatie naar de kandidaten over de specifieke opleidingen die door het opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) worden georganiseerd;

voorbereidingscursussen die binnen het departement werden georganiseerd vr de examens;

dienstvrijstellingen voor de ambtenaren die zich voorbereiden voor de tweede proef van een loopbaanexamen.

Vervolmakingsopleidingen en opleidingen met het oog op herkwalifikatie, georganiseerd binnen het kader van de evolutie en van de verandering van de functies (ondermeer als gevolg van de informatisering van de taken).

Organisatie van opleidingen (technische materies, management, conflichtbeheersing, enz.).

Systematische verspreiding van informatie over de initiatieven van het OFO inzake opleiding.

Arbeidsomstandigheden :

Initiatieven om de wensen inzake arbeidstijden en de dienstnoodwendigheden op mekaar af te stemmen. In geval van onverenigbaarheid van de dienstnoodwendigheden en de wensen van de ambtenaar, mogelijkheid tot verandering van dienst.

Informatie van alle personeelsleden over de mogelijkheden tot het nemen van verlof om het gezins- en beroepsleven te combineren, waarbij de gevolgen op de loopbaan werd gepreciseerd.

2.1. De genomen maatregelen vereisten geen specifieke begrotingsmiddelen. Enkel de informatieacties brachten uitgaven met zich mee. Zij werden ten laste genomen van de begroting van het departement, bestemd voor opleiding .

2.2. Zie 2.1.