Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-87

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1315/10 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1315/3 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4613).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat er in het jaar 1997 geen beroep werd gedaan op de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen voor advies, samenwerking of overleg omdat daarvoor geen noodzaak aanwezig was.

In het memorandum voor de formateur van de regering na de verkiezingen van 21 mei 1995 werd door de Raad van de gelijke kansen aan de regering gevraagd op het vlak van de sociale zekerheid een aantal bepalingen te wijzigen of op te heffen teneinde de gelijkheid te herstellen in de zin van de sociale vooruitgang.

Maatregelen werden dan ook getroffen om op het vlak van de sociale bescherming hieraan tegemoet te komen inzake invaliditeitsverzekering en kinderbijslag.

Wat deze aspecten betreft verwijs ik het geachte lid naar mijn antwoord op vraag nr. 1327.