Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-87

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 1347/6 van mevrouw de Bethune d.d. 1 oktober 1998 (N.) :
Aandacht voor kinderrechten in de begroting.

Sinds 15 januari 1992 is in België het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. België is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en dus ook het vrijmaken van de nodige financiële middelen.

Daarom had ik graag van u vernomen :

1. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven, in uw begroting van 1996, respectivelijk 1997, ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

2. Hoeveel werd in 1996, respectievelijk 1997, effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post ter bevordering van de rechten van het kind binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te willen vinden.

De behartiging van de belangen en de rechten van het kind wordt behandeld in de schoot van mijn diensten, de Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (DWTC), in het kader van het project van wetenschappelijk onderzoek « Mensenrechten en kinderen. Implementatie en toezicht via participatie » (1 januari 1997 ­ 31 december 2001) van het programma « Interuniversitaire Attractiepolen ».

Het werkingsbudget dat wordt besteed aan dit project is ten bedrage van 67 500 000 frank verdeeld tussen de teams en laboratoria, onder leiding van professoren Eugeen Verhellen (RUG), verantwoordelijk voor de coördinatie, Johan Vande Lanotte (RUG), Françoise Tulkens (UCL) en André Alen (KUL).

Draaiboek van de financiering

Institution. ­ Instelling 1996 1997 1998 1999
RUG 3 152 000 6 496 000 7 640 000 7 640 000
UCL 27 000 1 911 000 2 247 000 2 247 000
KUL 927 000 1 911 000 2 247 000 2 247 000
Total. ­ Totaal 5 006 000 10 318 000 12 134 000 12 134 000
Institution. ­ Instelling 2000 2001 2002 1996-2002
RUG 7 640 000 7 640 000 2 292 000 42 500 000
UCL 2 247 000 2 247 000 674 000 12 500 000
KUL 2 247 000 2 247 000 674 000 12 500 000
Total. ­ Totaal 12 134 000 12 134 000 3 640 000 67 500 000

Overigens staan de DWTC in voor de leiding en het beheer van een programma van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het justitieel beleid. Conform de beslissing van de Ministerraad van 6 december 1996, werd 6 miljoen frank toegekend voor de activiteiten van de commissie van experts inzake de rechten van het kind. Deze commissie werd ingesteld naar aanleiding van de « Ronde tafel » op het Koninklijk Paleis met de ouders van verdwenen kinderen.