Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-84

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1315/8 van mevrouw de Bethune d.d. 15 september 1998 (N.) :
Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1315/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4405)

Antwoord : De Raad van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993, wordt regelmatig door mijn diensten geconsulteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via de nationale coördinatrice bij het ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, met wie de verantwoordelijke voor positieve acties van het departement in contact staat. De nationale coördinatrice is een belangrijke gesprekspartner van de begeleidingscommissie. Zij wordt ten andere uitgenodigd op de vergaderingen en activiteiten die door voormelde commissie worden georganiseerd. Anderzijds neemt de verantwoordelijke voor positieve acties deel aan de maandelijkse vergaderingen van het netwerk positieve acties dat wordt voorgezeten door de nationale coördinatrice.

Ik wens te onderstrepen dat de samenwerking met de Raad van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen uitstekend is. Dit laat de leden van de Commissie positieve acties meer bepaald toe, de agenten bewust te maken van de mentaliteitswijziging gericht op bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Te dien einde heeft de raad documentatiemateriaal ter beschikking gesteld van het departement van Buitenlandse Zaken.

Het betreft meer bepaald :

­ folders waarin de Raad van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen wordt voorgesteld;

­ affiches;

­ videocassettes;

­ informatie over de herverdeling van werk in de openbare sector;

­ informatie over ongewenst seksueel gedrag;

­ postkaarten van de Raad over de campagne voor de verdeling van taken.

Deze lijst is allesbehalve volledig. Tenslotte wens ik het geachte lid te verzekeren dat een nauwe samenwerking bestaat tussen de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen en de interne begeleidingscommissie van mijn departement.