1-1108/2

1-1108/2

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

10 DECEMBER 1998


Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en MongoliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW THIJS


I. UITEENZETTING VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het betreft hier een klassiek dubbelbelastingsverdrag dat nauw aansluit bij de OESO-modelovereenkomst.

Het vermijden van dubbele belasting wordt bereikt ofwel door het recht van belastingsheffing uitsluitend aan de woonplaatsstaat van de belastingsplichtige toe te kennen ofwel door een ≠ al dan niet beperkt ≠ recht van belastingsheffing aan de bronstaat toe te kennen. Voor de woonplaatsstaat brengt dit de verplichting mee hetzij de aldus in de bronstaat geheven belasting met zijn eigen belasting te verrekenen, hetzij de in de staat belastbare inkomsten vrij te stellen.

MongoliŽ heeft bijna 70 jaar lang in quasi afhankelijkheid van de USSR en de Comecon-landen geleefd (80 % van handel met de USSR en 15 % met de andere Comecon-landen).

Net als andere ex-communistische landen is MongoliŽ gedwongen geweest de weg van de markteconomie in te slaan, vooral na de verkiezingen van 1996. De KMO's en de handel werden geprivatiseerd. De Aziatische en Russische crisis spelen MongoliŽ evenwel parten.

MongoliŽ hecht veel belang aan de influx van buitenlands kapitaal om zijn natuurlijke rijkdommen te kunnen ontginnen (goud, koper, steenkool, kasjmir, ijzer, halfedelstenen).

Verschillende Belgische bedrijven zijn ter plaatse en geven er de voorkeur aan zich niet te snel te engageren. Daarnaast staat evenwel dat voormeld akkoord bijzonder belangrijk is voor de zakenwereld (samen met het akkoord ter bescherming van investeringen). Beide genoemde akkoorden zijn van fundamenteel belang voor de prospecterende bedrijven.

De Belgische aanwezigheid in Oelan-Bator is ę vrij beperkt Ľ te noemen. Onze bedrijven wachten op de afkondiging van een liberale investeringswet.

Enkele cijfers ter illustratie :

≠ MongoliŽ is 50 x Frankrijk en telt amper 2,39 miljoen inwoners;

≠ BNP/Capita : vermoedelijk 370 $ (t.o.v. 456 $) in 1997;

≠ Export naar BelgiŽ : 87,5 miljoen frank in 1997;

≠ Import vanuit BelgiŽ : 66,05 miljoen frank in 1997;

≠ Slechts 1 investering bekend : in de kasjmir-sector.

II. BESPREKING

Een lid vraagt of MongoliŽ deze overeenkomst reeds geratificeerd heeft.

Het lid vraagt voorts welke Belgische bedrijven uit dit akkoord voordeel kunnen halen. MongoliŽ is een uitgestrekt land met een geringe bevolking. Het lijkt niet vanzelfsprekend dat de nodige arbeidskrachten voor industriŽle vestigingen overal voorhanden zijn.

Is het misschien de bedoeling voornamelijk handelsactiviteiten op te zetten ?

De minister antwoordt dat vooral de mijnbouw belangrijk is. Zoals in de inleidende uiteenzetting reeds vermeld, is het land rijk aan goud, koper, steenkool, ijzer, halfedelstenen en kasjmir.

Op de eerste vraag antwoordt de minister dat MongoliŽ de overeenkomst al geratificeerd heeft.

III. STEMMINGEN

De artikelen en het wetsontwerp in zijn geheel worden zonder verdere bespreking aangenomen bij eenparigheid van de 8 aanwezige leden.

Dit verslag is door de aanwezige leden eenparig goedgekeurd.

De rapporteur,
Erika THYS.
De voorzitter,
ValŤre VAUTMANS.