Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 1327/12 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1327/3 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepublicieerd (blz. 4480).

Antwoord : 1. Het gelijke-kansenplan van het ministerie van Ambtenarenzaken werd eind mei 1997 goedgekeurd door de vaste commissie van Arbeid bij het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Het gelijke-kansenplan bestaat uit een algemeen actieplan, dat over drie jaar loopt en een jaarplan dat reeds concreet een aantal acties naar voor schuift vanaf september 1997.

Het algemeen actieplan steunt op drie pijlers : maatregelen inzake de loopbaan, maatregelen inzake de arbeidsomstandigheden en als derde pijler maatregelen inzake mentaliteitsveranderingen.

Maatregelen inzake de loopbaan :

Teneinde een groter evenwicht tussen mannen en vrouwen te bereiken, dit in alle niveaus en zowel bij het statutair als bij het contractueel personeel moeten meer vrouwen aangespoord worden deel te nemen aan bevordering- en wervingsexamens. Zo werden, wat het contractueel personeel betreft, binnen de verschillende diensten van het departement maatregelen genomen om de examenagenda van het Vast Wervingssecretariaat duidelijk te afficheren.

Maatregelen omtrent de arbeidsomstandigheden en de werkomgeving :

In 1997 is het ministerie gestart met kinderopvang tijdens de vakantiemaanden. Deze kinderopvang wordt verzekerd door de sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken en de Regie der Gebouwen.

Maatregelen omtrent de mentaliteitsverandering :

Een eerste concrete maatregel inzake sensibilisering was het verspreiden en het verklaren van het actieplan van het ministerie aan alle personeelsleden. In 1997 werden voorbereidingen getroffen voor de publicatie begin 1998 van een speciaal nummer van het intern personeelsblad (Forum ), volledig gewijd aan de gelijke kansenprobblematiek en waarin het gelijke kansenplan van het departement uitvoerig werd voorgesteld.

2.1. In 1996 en in 1997 bevond het ministerie van Ambtenarenzaken zich nog steeds in een eerste ontwikkelingsfase.

Dat bracht mee dat tijdens deze jaren op het vlak van het gelijke-kansenbeleid nog steeds samengewerkt werd met de bevoegde instanties van de departementen van oorsprong van de besturen die nu in dit nieuwe ministerie gegroepeerd zijn.

Wel werden er binnen dit departement, zoals hierboven reeds meegedeeld, initiatieven genomen om een eigen gelijke-kansenbeleid te ontwikkelen.

Dit verklaart waarom het ministerie van Ambtenarenzaken slechts vanaf 1998 acties ondernomen heeft op eigen kredieten om de beleidsmaatregelen van het gelijke-kansenplan uit te voeren.

2.2. Zie antwoord op vorige vraag.