Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 1326/12 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1326/3 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepublicieerd (blz. 4480).

Antwoord : 1. Het ministerie van Ambtenarenzaken bestaat in haar huidige vorm slechts sinds 1 januari 1996.

In toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 1990 werden halfweg 1996 twee positieve actieambtenaren, één Nederlandstalige en één Franstalige, aangesteld die belast werden met het opstellen van een gelijke-kansenplan voor het departement. Dit gelijke-kansenplan werd eind 1996 voorgelegd aan de interne begeleidingscommissie van het ministerie van Ambtenarenzaken.

2.1. In 1996 en in 1997 bevond het ministerie van Ambtenarenzaken zich nog steeds in een eerste ontwikkelingsfase.

Dat bracht mee dat tijdens deze jaren op het vlak van het gelijke-kansenbeleid nog steeds samengewerkt werd met de bevoegde instanties van de departementen van oorsprong van de besturen die nu in dit nieuwe ministerie gegroepeerd zijn.

Wel werden er binnen dit departement, zoals hierboven reeds meegedeeld, initiatieven genomen om een eigen gelijke-kansenbeleid te ontwikkelen.

Dit verklaart waarom het ministerie van Ambtenarenzaken slechts vanaf 1998 acties ondernomen heeft op eigen kredieten om de beleidsmaatregelen van het gelijke-kansenplan uit te voeren.

2.2. Zie antwoord op vorige vraag.