Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1327/8 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1327/3 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4480).

Antwoord : In antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid meedelen dat tijdens het jaar 1997 volgende maatregelen werden genomen ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

1. a) Wat betreft het toelatingsexamen voor de diplomatieke carrière, heeft mijn departement gezorgd voor een meer evenwichtige samenstelling mannen/vrouwen van de examencommissie.

b) Wat het carrièreverloop van vrouwen in het algemeen betreft, heeft het departement volgende initiatieven genomen ter verhoging van de kansen op bevordering door middel van vorming :

­ systematische informatie van de kandidaten over de door het OFO (Opleidingsinstituut van de federale overheid) georganiseerde vormingen, en opvolging van de inschrijvingen;

­ organisatie van herhalingscursussen in de maanden voorafgaand aan het examen;

­ verlenen van een dienstvrijstelling op de vooravond van de proef, om de kandidaten toe te laten de examenstof te herhalen.

(Er moet worden meegedeeld dat grotendeels vrouwen inschrijven voor de bevorderingsexamens.)

­ door het departement Buitenlandse Zaken georganiseerde taalcursussen voor agenten van de graden 2, 3 en 4. Ook hier zijn het grotendeels vrouwen die inschrijven.

­ in 1997 werd het OFO gevraagd om, zowel voor mannelijke als vrouwelijke agenten, gespecialiseerde cursussen te organiseren. De voorkeur werd gegeven aan de ontwikkeling van de loopbaan, het woord nemen, managementtechnieken en aan de verzoening van het familiale met het professionele leven.

2. Zowel in de centrale administratie als in de diplomatieke en consulaire posten, werd bijzondere aandacht besteed aan de strijd tegen ongewenst seksueel gedrag. Meer bepaald werd gezorgd voor een pariteit mannen/vrouwen op het niveau van de vertrouwenspersonen tot welke de agenten zich kunnen wenden.

3. De interne begeleidingscommissie neemt bovendien initiatieven voor een evaluatie van het statuut van de echtgenoten van de twee buitenlandse carrières (diplomatiek/kanselarij), teneinde beter te kunnen antwoorden op verwachtingen en op problemen die zich zouden kunnen stellen.

4. Eveneens werden voor de agenten van het departement talrijke initiatieven ontwikkeld; meer in het bijzonder, de organisatie van kinderateliers tijdens de schoolvakanties door de sociale dienst, en vooral, de studie over de eventuele oprichting van een kinderkribbe tijdens de werkuren (variabele arbeidstijd).

5. Teneinde zowel op het departement Buitenlandse Zaken als in de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland de mentaliteit te veranderen, werden verschillende maatregelen genomen, meer bepaald door informatie van het personeel over positieve acties via dienstberichten, door de publicatie in het informatieblad van het departement en door het opstarten van een affichecampagne.

Bovendien riep de commissie voor Gelijkheid voor mannen en vrouwen de personeelsleden (zowel in Brussel als in het buitenland) op, deel te nemen aan een affichewedstrijd met als thema : « Gelijke kansen, is dat niet vanzelfsprekend ? » De jury, onder voorzitterschap van de secretaris-generaal, bekroonde de winnaar tijdens een vernissage. De winnende affiche werd op de strategische plaatsen van het departement opgehangen.

Tenslotte kan ik het geachte lid, inzake punten 2.1 en 2.2 van haar vraag, meedelen dat voor het jaar 1997 geen budget kon worden voorzien. Voor 1998 werd een bedrag van 300 000 frank ingeschreven op het budget van Buitenlandse Zaken (wet van 5 juli 1998 houdende 2e aanpassing van het algemeen budget van de staatsuitgaven voor het begrotingsjaar 1998 ­ basisallocatie : 40.02.12.03 van budget 14 van Buitenlandse Zaken).