Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting

Vraag nr. 1326/5 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1998 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1326/3 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4480).

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid betreffende « de aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 » kan worden verwezen naar de tekst van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de Wereldvrouwconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad. Luidens artikel 2 van deze wet brengt de regering aan de Federale Kamers jaarlijks verslag uit. Naast dit verslag brengen krachtens artikelen 3 en 4 de minister die bevoegd is voor het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en de staatssecretadris die bevoegd is voor Ontwikkelingssamenwerking elk een « specifiek verslag » uit over hun departement. Naast de specifieke verplichting van de minister die bevoegd is voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen en van de staatssecretaris die bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking, is er bijgevolg slechts één rapport dat aan het Parlement wordt overgezonden. Derhalve dient dan ook verwezen te worden naar dat rapport dat namens de regering aan de Federale Kamers wordt voorgelegd door de ministers belast met de uitvoering van de genoemde wet. Indien per departement een opsplitsing zou worden gemaakt in het federaal rapport wordt er, wat de concrete beleidsmaatregelen betreft voor de administratie van Begroting en de Controle op de uitgaven, aan herinnerd dat deze administratie integraal deel uitmaakt van het ministerie van Financiën. Voor zover het nastreven van gelijke kansen, prioritair, budgettaire middelen vereist, wordt tenslotte verwezen naar de specifieke begrotingsmiddelen die met dat doel worden besteed door de minister bevoegd voor het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en die hiervoor over alle federale departementen heen over een horizontale bevoegdheid beschikt.