1-1073/3

1-1073/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

24 NOVEMBER 1998


Wetsontwerp tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Art. 6

In § 3, vierde regel, het woord « moeilijk » vervangen door het woord « onmogelijk ».

Verantwoording

Daar dit wetsontwerp het openbaar karakter van de Belgische Technische Coöperatie in beginsel wil waarborgen, is het logischer het woord « onmogelijk » te gebruiken i.p.v. het woord « moeilijk ». Zulks stemt overeen met het vooropgestelde beginsel.

Nr. 6 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Art. 22

Aan § 7, 6º, de woorden « adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en arrondissementscommissaris van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad » toevoegen.

Verantwoording

De onverenigbaarheid geldt ook voor de hierboven opgesomde ambten.

Nr. 7 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Art. 28

In het tweede lid van § 6, de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers » vervangen door de woorden « de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Verantwoording

Rekening houdend met de grondwettelijk vastgelegde verdeling van de bevoegdheden inzake buitenlands beleid tussen Kamer en Senaat, is het wenselijk het in § 6 bedoelde verslag ook aan de Senaat voor te leggen.

Nr. 8 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Art. 30

In de laatste twee leden de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers » vervangen door de woorden « de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Verantwoording

Idem als voor amendement nr. 7.

Philippe MAHOUX.
André BOURGEOIS.
Stef GORIS.
Patrick HOSTEKINT.
Anne-Marie LIZIN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.

Nr. 9 VAN MEVROUW LIZIN EN DE HEER MAHOUX

Art. 7

In de vierde regel tussen de woorden « publiek recht, » en het woord « inzonderheid » de woorden « met inbegrip van de steden en gemeenten » invoegen.

Verantwoording

De bijdrage van steden en gemeenten aan ontwikkelingsprojecten wordt steeds belangrijker en moet erkend en aangemoedigd worden.

Anne-Marie LIZIN.
Philippe MAHOUX.

Nr. 10 VAN DE HEER DEVOLDER C.S.

Art. 6

In artikel 6, § 3, vierde zin het woord « moeilijk » schrappen, en tussen de woorden « van openbare dienst » en de woorden « kunnen uitvoeren » het woord « niet » invoegen.

Verantwoording

Wetgevingstechnisch is het compleet uit den boze om in een wet te schrijven « moeilijk uit te voeren », aangezien dit begrip volledig vrij in te vullen is.

Jacques DEVOLDER.
Luc COENE.
Stef GORIS.
Valère VAUTMANS.

Nr. 11 DE HEER NOTHOMB EN MEVROUW THIJS

(Subamendement op amendement nr. 6)

Art. 22

In § 7, 6º, tussen de woorden « gouverneur van een provincie, » en het woord « arrondissementscommissaris » invoegen de woorden « met inbegrip van de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de commissarissen van de federale regering die de titel van gouverneur en vice-gouverneur voeren, aangesteld in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. »

Verantwoording

Het is raadzaam de terminologie te gebruiken die ook in andere wetteksten gebruikt wordt, met name in de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Erika THIJS.