1-1123/2

1-1123/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

24 NOVEMBER 1998


Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER ISTASSE


INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE EERSTE MINISTER, DE HEER JEAN-LUC DEHAENE

De eerste minister verwijst naar de memorie van toelichting gevoegd bij het oorspronkelijk ontwerp.

De twee grote onderdelen van het ontwerp zijn als volgt samen te vatten :

1. Bij gelijktijdige verkiezingen zal er slechts één enkele kiezerslijst zijn. Het ontwerp strekt ertoe deze notie beter te omschrijven.

2. Wanneer een partij voor verschillende verkiezingen opkomt, wordt haar steeds hetzelfde nummer toegekend.

Het ontwerp regelt dit probleem.

ALGEMENE BESPREKING

Een lid vraagt zich af of er geen probleem zal rijzen voor de automatische stemming, als er zich kiezers zullen aanbieden die een gemoduleerd stemrecht hebben naargelang het gaat om de ene of de andere verkiezing.

De eerste minister antwoordt daarop dat het probleem werd ondervangen door het aanbrengen van een gepersonaliseerde code op éénzelfde stemkaart, waardoor wordt afgelezen welke selecties mogelijk zijn : Kamer, Senaat of Europese verkiezingen.

De voorzitters van de stemopnemingsbureaus hebben 3 consultatieschermen en krijgen vooraf voorlichting om deze te bedienen.

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Artikelen 1 tot 7

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

Deze artikelen worden eenparig aangenomen door de 12 aanwezige leden.

Artikel 8

Een lid merkt op dat in dit artikel nog altijd de oude benaming « Vlaamse Raad » voorkomt, net zoals in andere artikelen van het ontwerp. Hoe meent de regering deze anomalie weg te werken ?

De eerste minister antwoordt hierop dat er een bijzondere wet in de maak is die de omvorming voorziet tot « Parlement » telkens als in een wet de uitdrukking « de Raad » voorkomt.

Aldus wordt tegemoet gekomen aan de beslissingen die door de assemblées van de deelentiteiten van het land (gemeenschappen en gewesten) zijn genomen.

Het artikel wordt eenparig aangenomen door de 12 aanwezige leden.

Artikelen 9 tot 51

Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Deze artikelen worden eenparig aangenomen door de 12 aanwezige leden.

De commissie gaat ermee akkoord in artikel 49 de woorden « dit Wetboek » te vervangen door de woorden « het Kieswetboek » ten titel van technische correctie.

STEMMING OVER HET GEHEEL

Het ontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 12 aanwezige leden.

Het verslag werd eenparig goedgekeurd door de 10 aanwezige leden.

De rapporteur,
Jean-François ISTASSE.
De eerste ondervoorzitter,
Eric PINOIE.