1-1131/1

1-1131/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

30 OKTOBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 8 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie Belgisch Staatsblad nr. 74
van 12 april 1995)


ONTWERP VAN TEKST OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Enig artikel

Artikel 8 van de Grondwet wordt aangevuld met de volgende leden :

In afwijking van het tweede lid kan de wet het stemrecht regelen van de burgers van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, overeenkomstig de internationale en supranationale verplichtingen van Belgi.

Het stemrecht, zoals bedoeld in het vorige lid, kan door de wet worden uitgebreid tot de in Belgi verblijvende niet-Europese Unie onderdanen, onder de voorwaarden en op de wijze door haar bepaald.

Overgangsbepaling

De wet bedoeld in het vierde lid kan niet worden aangenomen vr 1 januari 2001.

Brussel, 29 oktober 1998.

De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Raymond LANGENDRIES.

De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.