Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-51

Belgische Senaat

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 128 van de heer Staes d.d. 27 juni 1997 (N.) :
Aanbeveling 1324 van de Raad van Europa. ­ Engagement Belgische regering.

De staatshoofden en regeringleiders hebben in 1993 in Wenen de paneuropese rol van de Raad van Europa bevestigd maar de nodige budgettaire maatregelen opdat de organisatie deze rol zou kunnen vervullen werden niet genomen.

Een tweede top van staatshoofden en regeringsleiders van de Raad van Europa zal plaatsvinden op 10 en 11 oktober eerstkomende in Straatsburg. Met het oog daarop heeft de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa een aantal concrete maatregelen geformuleerd in haar aanbeveling 1324 van 1997.

Is de Belgische regering bereid deze maatregelen te steunen, onder andere wat betreft de bevestiging van de rol en de activiteiten van de Raad van Europa op het vlak van democratische veiligheid, bescherming van de rechten van de mens en sociale cohesie ?

Is anderzijds de Belgische regering bereid de nodige financiële engagementen te nemen opdat de organisatie al haar activiteiten en bijkomende taken zou kunnen vervullen ?


Antwoord : Resolutie 1324 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa met betrekking tot de tweede Top van staats- en regeringsleiders, betekent voor het Comité van Ministers van de Organisatie een essentiële bijdrage aan de voorbereiding van deze Top.

De bekommernissen van de parlementairen en van de ministers zijn gelijklopend en vinden elkaar temidden van de voorbereigingen van de top. In mijn toespraak tijdens de 100e vergadering van het Comité van Ministers van mei jongstleden, heb ik de dringende noodzaak benadrukt dat de Raad van Europa actief zou deelnemen aan de consolidatie van de democratische veiligheid en stabiliteit van ons continent.

Het Comité van de Afgevaardigden van de Ministers in Straatsburg onderzoekt de concrete maatregelen die de Top zou kunnen aannemen in het kader van een actieplan opgebouwd rond de vier luiken voorgesteld door het Franse voorzitterschap : de verdieping van de democratische verworvenheden, de menselijke waardigheid en de sociale samenhorigheid, de veiligheid van de burgers en de bewustmaking voor democratische waarden.

Zonder in de toekomst een versterking van de budgettaire middelen van de Organisatie uit te sluiten, is het thans belangrijk dat de ontplooide activiteiten zich richten op de domeinen bij uitstek van de Raad van Europa en dat het budget, dat met 10 % is verhoogd in 1997, hoofdzakelijk aan hen wordt besteed.