Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-50

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 323 van mevrouw de Bethune d.d. 20 juni 1997 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. ­ Eerste vraag.

Op 8 december 1995 stelde ik aan alle ministers en staatssecretarissen een schriftelijke vraag met betrekking tot het beleid van positieve acties in hun diensten. Aangezien u op deze vraag geen antwoord hebt verstrekt, ben ik zo vrij u opnieuw te ondervragen.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelent tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsdiensten (Belgisch Staatsblad van 8 maart 1990) werd aan alle overheidsdiensten een verplichting opgelegd om een beleid van positieve acties te voeren.

Overeenkomstig dit koninklijk besluit moeten deze acties gevoerd worden door middel van gelijke-kansenplannen die maatregelen bevatten tot verbetering van de nadelige gevolgen die voor de vrouwen voortvloeien uit traditionele maatschappelijke toestanden en gedragingen, en maatregelen tot bevordering van hun aanwezigheid in en hun deelneming aan het beroepsleven op alle hiërarchische niveaus.

Het koninklijk besluit bepaalt tevens volgens welke methodiek, tijdschema, fasering en door welke actoren dit gelijke-kansenplan uitgewerkt en geīmplementeerd moet worden.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 1994 werd in het voornoemde koninklijk besluit een artikel ingevoegd waarbij in de geviseerde besturen en andere diensten van de Staat een ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) van een voltijds ambt wordt vrijgesteld voor de uitvoering van het gelijke-kansenplan.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1.

1.1. Wat is thans (december 1995) de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4) in absolute getallen en in percentages van het ministerie en de diensten die ressorteren onder zijn bevoegdheden ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen die het gelijke-kansenplan nastreeft ?

2.2. Wat is de duur van het plan en de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor de jaren 1994 en 1995 (art. 5, 7ē, van het vermelde koninklijk besluit.) ?

2.4. Wat is de concrete planning voor het jaar 1996 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Hoe heeft deze commissie in 1995 haar taken vervuld ?

4.

4.1. Welke ambtenaar van niveau 1 werd binnen de diensten die ressorteren onder zijn bevoegdheden vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Wat is het activiteitenverslag van de betrokken ambtenaar van het voorbije jaar 1995 en wat is de voorziene planning voor 1996 ?