Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-50

Belgische Senaat

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 114 van mevrouw de Bethune d.d. 20 juni 1997 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsdiensten (Belgisch Staatsblad van 8 maart 1990) werd aan alle overheidsdiensten een verplichting opgelegd om een beleid van positieve acties te voeren.

Overeenkomstig dit koninklijk besluit moeten deze acties gevoerd worden door middel van gelijke-kansenplannen die maatregelen bevatten tot verbetering van de nadelige gevolgen die voor de vrouwen voortvloeien uit traditionele maatschappelijke toestanden en gedragingen, en maatregelen tot bevordering van hun aanwezigheid in en hun deelneming aan het beroepsleven op alle hiërarchische niveaus.

Het koninklijk besluit bepaalt tevens volgens welke methodiek, tijdschema, fasering en door welke actoren dit gelijke-kansenplan uitgewerkt en geïmplementeerd moet worden.

Bij koninklijk besluit van 24 augustus 1994 werd in het voornoemde koninklijk besluit een artikel ingevoegd waarbij in de geviseerde besturen en andere diensten van de Staat een ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) van een voltijds ambt wordt vrijgesteld voor de uitvoering van het gelijke-kansenplan.

In december 1995 polste ik door middel van een schriftelijke vraag naar de mate waarin de verschillende regeringsleden reeds uitvoering hadden gegeven aan de twee vermelde koninklijke besluiten.

Aangezien het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen een blijvende opdracht is, is thans de tijd rijp voor het opmaken van een nieuwe balans.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

I. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan de geachte minister voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. Uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 blijkt dat de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) vrij te stellen voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

II. Het Fonds voor Arbeidsongevallen

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van het Fonds voor Arbeidsongevallen ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4.

4.1. Wat is de naam en de functie van de ambtenaar die thans binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen is vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.3. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.4. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.5. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.6. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.7. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.8. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

III. Het Fonds voor Beroepsziekten

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van het Fonds voor Beroepsziekten ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4.

4.1. Wat is de naam en de functie van de ambtenaar die thans binnen het Fonds voor Beroepsziekten is vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.3. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.4. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.5. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.6. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.7. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.8. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

IV. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2. Het gelijke kansenplan van het RIZIV dat in maart 1992 werd goedgekeurd, werd opgemaakt voor een duur van 5 jaar. Deze termijn is thans verstreken.

2.1. Werd een nieuw gelijke kansenplan opgesteld ?

2.2. Zo niet, waarom niet ?

2.3. Zo ja, wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.4. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.5. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.6. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.7. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.8. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. Uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 blijkt dat binnen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, geen ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

V. Het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. Uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 blijkt dat binnen het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers geen ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

VI. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. Uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 blijkt dat binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geen ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

VII. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 deelde zij mee dat binnen de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering geen ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

VIII. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 deelde zij mee dat het laatst ingediende gelijke-kansenplan loopt tot eind 1996.

2.1. Werd een nieuw gelijke-kansenplan opgesteld ?

2.2. Zo niet, waarom niet ?

2.3. Zo ja, wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.4. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.5. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.6. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.7. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.8. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 deelde zij mee dat binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten geen ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

IX. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 deelde zij mee dat geen afzonderlijke interne begeleidingscommissie werd samengesteld.

3.1. Is dit thans wel gebeurd?

3.2. Zo niet, waarom niet ?

3.3. Zo ja, wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.4. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.5. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 deelde zij mee dat binnen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers geen ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is dit thans wel gebeurd ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

X. De Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 deelde zij mee dat nog geen gelijke-kansenplan werd opgesteld ?

2.1. Is dit thans wel gebeurd ?

2.2. Zo niet, waarom niet ?

2.3. Zo ja, wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.4. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.5. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.6. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.7. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.8. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4.

4.1. Wat is de naam en de functie van de ambtenaar die thans binnen de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden is vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.3. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.4. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.5. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.6. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.7. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.8. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

XI. De Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid en allerlei beroepen

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid en allerlei beroepen ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 heeft zij « geen commentaar » geantwoord op de vraag naar de ambtenaar van niveau 1 die (gedeeltelijk) werd vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Wat is de naam en de functie van de ambtenaar die thans binnen de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid en allerlei beroepen is vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.3. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.4. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.5. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.6. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.7. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.8. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

XII. De Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 heeft zij enkel geantwoord op de vraag betreffende de personeelstoestand en niet op de vragen betreffende het gelijke-kansenplan, de interne begeleidingscommissie en de (gedeeltelijk) vrij te stellen ambtenaar van niveau 1 voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

2.1. Is thans een gelijke-kansenplan opgesteld ?

2.2. Zo niet, waarom niet ?

2.3. Zo ja, wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.4. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.5. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.6. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.7. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.8. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Is thans een interne begeleidingscommissie samengesteld?

3.2. Zo niet, waarom niet ?

3.3. Zo ja, wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.4. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.5. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4.

4.1. Is thans een ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

XIII. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3.

3.1. Wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.2. Is deze in de loop van 1996 gewijzigd en zo ja, hoe ?

3.3. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.4. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4.

4.1. Wat is de naam en de functie van de ambtenaar die thans binnen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.3. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.4. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.5. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.6. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.7. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.8. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?

XIV. De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

1.

1.1. Wat is, op basis van de meest recente telling, de personeelstoestand naar verhouding tussen mannen en vrouwen, ingedeeld per niveau (niveau 1, 2, 3 en 4), in absolute getallen en in percentages, van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid ?

1.2. Wanneer vond deze laatste telling plaats ?

1.3. Wat is de frequentie van deze tellingen ?

1.4. Welke dienst of persoon voert deze tellingen uit ?

2.

2.1. Wat zijn de doelstellingen van het thans lopende gelijke-kansenplan ?

2.2. Wat is de duur van het thans lopende gelijke-kansenplan en wat zijn de termijnen vastgesteld voor de verwezenlijking van de tussenstadia ?

2.3. Wat zijn de conclusies van de periodieke beoordeling voor de positieve acties voor het jaar 1996 (art. 5, 7º, van het vermelde koninklijk besluit) ?

2.4. Wat zijn de concrete, meetbare resultaten voor het jaar 1996 ?

2.5. Kan zij voorbeelden geven van enkele concrete acties die in 1996 werden verwezenlijkt ?

2.6. Wat is de concrete planning voor het jaar 1997 ?

3. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 heeft zij geen antwoord gegeven op de vraag naar de interne begeleidingscommissie.

3.1. Is thans een interne begeleidingscommissie samengesteld?

3.2. Zo niet, waarom niet ?

3.3. Zo ja, wat is thans de samenstelling van de interne begeleidingscommissie ?

3.4. Hoe heeft deze commissie in 1996 haar taken vervuld ?

3.5. Wat was haar vergaderfrequentie, de agenda van de vergadering en de conclusies ervan ?

4. Uit haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van december 1995 heeft zij geen antwoord gegeven op de vraag naar de (gedeeltelijk) vrij te stellen ambtenaar van niveau 1 voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan.

4.1. Is thans een ambtenaar van niveau 1 (gedeeltelijk) vrijgesteld voor de begeleiding van het gelijke-kansenplan ?

4.2. Zo niet, waarom niet ?

4.3. Zo ja, wat is de naam en de functie van deze ambtenaar ?

4.4. Wordt deze ambtenaar voltijds of deeltijds vrijgesteld ?

4.5. Welk percentage van een voltijdse functie heeft betrokkene in de loop van het jaar 1996 gewijd aan deze functie ?

4.6. Wat is het activiteitenverslag van deze ambtenaar voor het jaar 1996 ?

4.7. Heeft betrokkene in deze periode opleiding of vorming gevolgd ?

4.8. Welke specifieke nieuwe initiatieven werden opgezet en met welk resultaat ?

4.9. Op welke andere ambtenaren of diensten kan betrokkene beroep doen ?

4.10. Wat is de voorziene planning voor het jaar 1997 ?