Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-48

24 JUNI 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 71 van mevrouw de Bethune d.d. 14 april 1997 (N.) :
Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 90 aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2418).


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. In de loop van het jaar 1996 werd door het ministerie van Landsverdediging geen advies gevraagd of opdracht gegeven aan de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen.

De gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de krijgsmacht is sinds 1981 wettelijk geregeld, zodat op de moederschapsbescherming na, alle statutaire beschikkingen voor mannen en vrouwen dezelfde zijn. In mijn departement zijn op dit moment alle functies toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen.

2. Midden 1996 werd op vraag van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen een overzicht over de tewerkstelling van vrouwen in de krijgsmacht overgemaakt. In oktober 1996 werd een meer specifieke documentatie in het domein van de selectie en arbeidsomstandigheden na een bijkomende vraag opgestuurd.

3. Het bureau van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen maakte op 20 februari 1997 het advies nr. 13 over, betreffende de tewerkstelling van vrouwen in de krijgsmacht. Een deel van de aanbevelingen werd inmiddels reeds ingelost, zoals de arbeidsherverdelende maatregelen onder meer de vierdagenweek, de halftijdse vervroegde uitstap en de loopbaanonderbreking die in september 1997 gerealiseerd zullen zijn, alsook de invoering van een beleid ter bescherming van de militairen tegen ongewenst seksueel gedrag in de dienst.

Op basis van de andere aanbevelingen in het domein van de selectie, zwangerschapsregeling en ouderschapsbescherming zullen de statutaire teksten waar nodig, in overleg met de raad aangepast worden.