Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-42

8 APRIL 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 117 van mevrouw de Bethune d.d. 31 januari 1997 (N.) :
Audiotexverbindingen.

In het jaarverslag 1995 van de ombudsdienst van Belgacom wordt bijzondere aandacht besteed aan de problemen van de audiotexverbindingen.

De verschillende maatregelen die op het vlak van het binnenlands infokioskverkeer werden genomen (onder andere de splitsing van infokiosk in 077-lijnen voor de « roze » en 0900-lijnen voor de ernstige diensten) hebben geleid tot het inkrimpen van de Belgische markt, maar zorgden er anderzijds voor dat sommige buitenlandse infokiosklijnen een grote vlucht hebben genomen.

Vanaf begin 1995 is het, aldus het jaarverslag, klachten beginnen regenen over internationale audiotexverbindingen naar Chili, Hong-Kong, Guyana, de Nederlandse Antillen... In sommige kranten worden lezers in advertenties uitgenodigd om te bellen naar een internationaal nummer zonder dat uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een internationaal nummer betreft. Daar waar de klachten over Belgische infokioskrekeningen reeds omvangrijk waren, bereikten de telefoonfacturen astronomische hoogten bij de internationale infokiosktoepassingen, zo vervolgt het verslag.

Telefoongebruikers die vroeger reeds ­ tegen betaling ­ hun telefoon lieten afstoppen voor 077-lijnen riskeren nu geconfronteerd te worden met internationale aanrekeningen naar gelijkaardige nummers.

Voor de telefoongebruiker die zich hiertegen wil beschermen zit er niet veel anders op dan zijn telefoonlijn ­ (opnieuw) tegen betaling ­ te laten afstoppen voor internationaal telefoonverkeer.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord verkregen op de volgende vraag :

Overweegt Belgacom maatregelen te nemen tegen deze storende internationale audiotexdiensten ? Zo ja, welke ?


Antwoord : Technisch gesproken worden internationale audiotexverbindingen net als alle andere internationale verbindingen behandeld. Niets onderscheidt deze namelijk van overige verbindingen tenzij de aard van de bestemmeling. Om de schadelijke gevolgen te beperken die dergelijke verbindingen voor haar klanten kunnen hebben, kan Belgacom enkel maar maatregelen nemen die bedoeld zijn om de betrokken personen te waarschuwen.

Daartoe worden algemene informatiecampagnes gevoerd. Belgacom en de dienst ombudsman hebben tevens herhaaldelijk perscommuniqués verspreid waarbij het publiek eraan wordt herinnerd dat alle verbindingen die met 00 beginnen internationale verbindingen waren die volgens het land van de bestemming worden aangerekend. Belgacom heeft ook verscheidene keren van haar alom verspreide tijdschrift « Belgacom Info » gebruik gemaakt om over die kwestie alle nuttige informatie te verstrekken.

Bovendien heeft Belgacom een middel ontwikkeld dat het haar mogelijk maakt, vóór de facturatiedatum, de residentiële klanten op te sporen die blijkbaar een abnormaal hoog niveau van telefoonverkeer bereiken.

Wegens technische beperkingen genieten op dit ogenblik slechts 85 % van de cliënteel van die kosteloze bijkomende dienst, maar deze zal worden uitgebreid tot alle residentiële klanten van de publieke onderneming tegen het midden van dit jaar.