Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-40

11 MAART 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 117 van mevrouw de Bethune d.d. 31 januari 1997 (N.) :
Audiotexverbindingen.

In het jaarverslag 1995 van de ombudsdienst van Belgacom wordt bijzondere aandacht besteed aan de problemen van de audiotexverbindingen.

De verschillende maatregelen die op het vlak van het binnenlands infokioskverkeer werden genomen (onder andere de splitsing van infokiosk in 077-lijnen voor de roze en 0900-lijnen voor de ernstige diensten) hebben geleid tot het inkrimpen van de Belgische markt, maar zorgden er anderzijds voor dat sommige buitenlandse infokiosklijnen een grote vlucht hebben genomen.

Vanaf begin 1995 is het, aldus het jaarverslag, klachten beginnen regenen over internationale audiotexverbindingen naar Chili, Hong-Kong, Guyana, de Nederlandse Antillen... In sommige kranten worden lezers in advertenties uitgenodigd om te bellen naar een internationaal nummer zonder dat uitdrukkelijk wordt vermeld dat het een internationaal nummer betreft. Daar waar de klachten over Belgische infokioskrekeningen reeds omvangrijk waren, bereikten de telefoonfacturen astronomische hoogten bij de internationale infokiosktoepassingen, zo vervolgt het verslag.

Telefoongebruikers die vroeger reeds tegen betaling hun telefoon lieten afstoppen voor 077-lijnen riskeren nu geconfronteerd te worden met internationale aanrekeningen naar gelijkaardige nummers.

Voor de telefoongebruiker die zich hiertegen wil beschermen zit er niet veel anders op dan zijn telefoonlijn (opnieuw) tegen betaling te laten afstoppen voor internationaal telefoonverkeer.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord verkregen op de volgende vraag :

Overweegt Belgacom maatregelen te nemen tegen deze storende internationale audiotexdiensten ? Zo ja, welke ?