Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-40

11 MAART 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Telecommunicatie)

Vraag nr. 116 van mevrouw de Bethune d.d. 31 januari 1997 (N.) :
Werking van de Commissie voor de regulering van informatiediensten via telecommunicatie.

Het jaarverslag 1995 van de ombudsdienst van Belgacom behandelt een apart hoofdstuk over de op 9 juni 1994 geļnstalleerde « Commissie voor de regulering van de informatiediensten via telecommunicatie » of « ethische commissie ».

Bij gebrek aan wettelijke basis werd, aldus het verslag, geopteerd om in een eerste fase een voorlopige commissie op te richten in de schoot van het BIPT. In een tweede fase zou deze commissie dan het voorwerp kunnen worden van een wetsontwerp dat ze zou officialiseren via een uitbreiding van de bevoegdheden van het BIPT.

In het hoofdstuk « Infokiosk- en internationale audiotexproblemen » stelt het verslag : « De huidige ethische commissie blijkt niet te werken of werkbaar te zijn en moet dringend gerevitaliseerd worden; de wettelijke basis werd al bij de oprichting onzeker genoemd. »

Graag had ik van de geachte minister een antwoord verkregen op de volgende vragen :

1. Wat is de huidige wettelijke basis van de Commissie voor de regulering van informatiediensten via telecommunicatie ?

Is de commissie nog steeds een « voorlopige » commissie of werd ze reeds geofficialiseerd ?

Welke initiatieven werden terzake reeds genomen of worden overwogen ?

2. Hoeveel klachten heeft de commissie, sedert haar oprichting op 9 juni 1994, jaarlijks ontvangen en behandeld ?

Welk gevolg heeft zij aan deze klachten gegeven ?

3. Hoe wordt het bestaan van de commissie bij het publiek bekendgemaakt ?

4. Wat is het organigram van de commissie en hoe is het personeelsbestand geėvolueerd sedert de oprichting ervan tot vandaag ?

Hoeveel personeelsleden zijn thans werkzaam bij de commissie, met welke taakverdeling en hoe ziet het organigram eruit voor het jaar 1997 ?

5. Wat was het budget van de commissie voor 1994, respectievelijk 1995 en 1996 en welk is het voorziene budget voor 1997 ?