Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-34

17 DECEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie

Vraag nr. 101 van mevrouw de Bethune d.d. 8 november 1996 (N.) :
Tewerkstelling van mindervaliden bij de rijksdiensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 191 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1670).


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna de gevraagde inlichtingen te vinden.

1.1. Aantal mindervaliden in dienst : 72, hetzij 2,68 pct. van het personeelsbestand (2 684).

1.2. Mannen : 52, 3,98 pct. van het bestand (1 304).

Vrouwen : 20, 1,44 pct. van het bestand (1 380).

1.3.

Niveau 1 : 2

Niveau 2 : 12

Niveau 3 : 23

Niveau 4 : 35

1.4. Nihil.

2.1.

Mannen :

1995 : 0

1996 : 1

Vrouwen :

1995 : 0

1996 : 0

2.2.

1º Het aantal mindervaliden tewerk te stellen bij het departement van Economische Zaken in uitvoering van het koninklijk besluit van 29 november 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen is vastgesteld op 66. Momenteel zijn er 72 mindervaliden in dienst.

2º Nihil.

2.3.

1º Alvorens een mindervalide in dienst treedt, controleert een sociaal assistent van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden of de te begeven betrekking overeenstemt met de mogelijkheden van de mindervalide kandidaat.

2º Tijdens deze enquête wordt eveneens nagegaan of specifieke aanpassingen dienen te gebeuren.

2.4. Nihil.

2.5. De wervingsdossiers van de mindervaliden worden behandeld door de personeelsdienst bij de sectie bewegingen en werving.

3. De laatste twee jaar zijn er geen kandidaturen geweest.

4. Ingevolge de herstructurering van het departement en de toepassing van de koninklijke besluiten houdende de vereenvoudiging der loopbanen, vonden geen bevorderingen plaats in de jaren 1995 en 1996.

5.1. Nihil.

5.2.

1995 : nihil.

1996 : 1 - pensioen om gezondheidsredenen.

1 - ontslag.