Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister

Vraag nr. 11 van mevrouw de Bethune d.d. 30 oktober 1995 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de geachte staatssecretaris.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 43 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 246).


Antwoord : 1. In de huidige samenstelling van mijn kabinet, dat 41 leden (voltijds en deeltijds) telt, is de verdeling naar geslacht als volgt : 18 vrouwen en 23 mannen.

Opgedeeld volgens het kabinetsniveau ziet de samenstelling er zo uit :

8 kabinetsleden : 1 vrouw en 7 mannen;

2 opdrachthouders : geen vrouwen en 2 mannen;

22 medewerkers : 12 vrouwen en 10 mannen;

9 hulppersoneel : 5 vrouwen en 4 mannen.

2. Ik ondersteun ten volle wat in de platformtekst voor actie van de vierde UNO-Wereldconferentie over vrouwen en in het programma van onze regering over de evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de verschillende domeinen en in de politiek in het bijzonder staat vermeld. Als deelnemer aan de UNO-Wereldconferentie en als lid van de regering zie ik het dan ook als een opdracht en mijn plicht om aan maatregelen die de aanwezigheid van vrouwen in de verschillende maatschappelijke domeinen bevorderen, actief mee te werken.

Bij de samenstelling van mijn kabinet ben ik er dan ook steeds van uitgegaan dat vrouwelijke kandidaten evenveel kansen als de mannelijke moesten krijgen en heb ik ook actief gezocht naar vrouwelijke kabinetsmedewerkers. In de evolutie van de samenstelling van mijn kabinet zal ik dan ook blijven zorg besteden aan een voldoende groot aantal vrouwelijke leden.