Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-33

3 DECEMBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 67 van mevrouw de Bethune d.d. 18 oktober 1996 (N.) :
De rechten van het kind.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 185 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1622).


Antwoord : 1 en 2. Het Verdrag inzake de rechten van het kind heeft geen directe raakvlakken met de mij toegekende bevoegdheden. De Ministerraad besliste op 13 september jongstleden een nationale commissie voor de rechten van het kind op te richten. Het secretariaat van deze commissie wordt toevertrouwd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik verwijs bijgevolg naar het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken aan wie de vraag eveneens werd gesteld.

3. Zonder voorwerp.

4. Neen.