Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-29

15 OKTOBER 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 39 van mevrouw de Bethune d.d. 23 oktober 1995 (N.) :
Naar geslacht opgesplitste statistieken inzake aanvragen tot asiel en tot erkenning als politiek vluchteling in België.

In diverse officiële documenten en wetenschappelijke studies wordt gesteld dat vrouwen de meerderheid vormen van de meer dan 20 miljoen vluchtelingen in de wereld. Men schat dat 75 pct. van de vluchtelingenbevolking uit vrouwen en meisjes bestaat en dat tussen 60 à 80 pct. van de vluchtelingengezinnen de facto door vrouwen op de been worden gehouden. Daarentegen wordt algemeen gesteld dat zij als asielzoekers in de westerse landen een relatieve minderheid vormen.

In het 7e jaarverslag (werkingsjaar 1994) van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden cijfers meegedeeld over het aantal asielzoekers in ons land, echter zonder enige referentie naar de onderverdeling tussen mannen en vrouwen binnen deze groep. In de statistieken die bekend gemaakt worden door de Dienst vreemdelingenzaken wordt deze geslachtsparameter evenmin in rekening gebracht.

Reeds in haar 38e sessie (1987) en in haar latere richtlijnen ter bescherming van de vrouwelijke asielzoekers heeft het executief comité van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties de noodzaak erkend dat er betrouwbare statistieken zouden bestaan over het aantal vrouwelijke vluchtelingen.

Algemeen wordt trouwens aanvaard dat betrouwbare en naar geslacht opgesplitste cijfers onontbeerlijk zijn opdat de noden en de kwaliteiten van vrouwelijke asielzoekers in rekening zouden worden genomen in alle stadia van de procedure en opdat bij planning, beheer en evaluatie van opvang, hulp- en beschermingsacties en programma's ook beter rekening zou worden gehouden met de noden van de vrouwen in het bijzonder.

Ook de platformtekst voor aktie van de 4e UNO-Wereldconferentie over vrouwen (september 1995 ­ Bejing) formuleert in haar hoofdstuk over de institutionele mechanismes de strategische doelstelling, om naar geslacht gesplitste data en informatie te verzamelen en te verspreiden, als één van de essentiële voorwaarden voor het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen in elk domein.

Kan de geachte minister van Binnenlandse Zaken mij meedelen :

1. Wat het numerieke aantal en de procentuele verhouding is van vrouwelijke en mannelijke asielzoekers en vluchtelingen in België;

2. Of er op systematische wijze door de hiervoor bevoegde diensten in België naar geslacht opgesplitste cijfers en statistieken verzameld en verspreid worden met betrekking tot de asielzoekers en vluchtelingen;

3. Welke zijn beleidsopvatting is en welke beleidsmaatregelen desgevallend zullen worden genomen om uitvoering te geven aan de richtlijnen van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties en de platformtekst van de 4e Wereldconferentie over vrouwen van de Verenigde Naties ter zake ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te verstrekken.

1 en 2. Ik wens eerst en vooral de aandacht van het geachte lid te vestigen op het feit dat drie verschillende instanties bij de asielprocedure betrokken zijn, met name de Dienst vreemdelingenzaken, belast met het ontvankelijkheidsonderzoek, het Comissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, belast enerzijds met het behandelen van elk dringend beroep ingediend tegen een negatieve beslissing van de Dienst vreemdelingenzaken en anderzijds met het onderzoek ten gronde en tenslotte de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen belast met het behandelen van de beroepen ingediend tegen de beslissing tot niet toekenning van het statuut van vluchteling.

A. Asielzoekers

a) Op het niveau van de Dienst vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Van 1 februari 1988 tot 30 juni 1996

Bron : Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Sexe
non enregistré
­
Geslacht
niet geregistreerd
Total
­
Totaal
Nombre de personnes ayant introduit une ou plusieurs demandes d'asile. ­ Aantal personen dat één of verscheidene asielaanvragen heeft ingediend 59 186 (51,5 %) 21 915 (19 %) 33 708 (29,3 %) 114 809
Nombre de décisions positives entraînant la reconnaissance du statut de réfugié. ­ Aantal positieve beslissingen die de toekenning van het statuut van vluchteling tot gevolg hebben 3 161 (43 %) 2 685 (36 %) 1 538 (21 %) 7 384

Het is slechts sedert 1 februari 1995, datum waarop het wachtregister in werking werd gesteld, dat de Dienst vreemdelingenzaken systematisch het geslacht van de asielzoekers codeert.

Ook het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen codeert slechts sedert begin 1995 het geslacht van de asielzoekers op systematische wijze. Voor het jaar 1995 geeft dit volgende cijfers :

Aantal aanvragen : 11 757

Mannen : 7 838 (66,7 pct.)

Vrouwen : 3 891 (33,1 pct.)

Geslacht niet geregistreerd : 28 (0,2 pct.)

b) Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Sexe
non enregistré
­
Geslacht
niet geregistreerd
Total
­
Totaal
Nombre de personnes ayant introduit un recours. ­ Aantal personen dat een beroep heeft ingediend 4 077 (42,5 %) 1 933 (20,1 %) 3 590 (37,4 %) 9 600
Nombre de décisions positives. ­ Aantal positieve beslissingen 326 (56 %) 208 (36 %) 50 (9 %) 584

Van 1 februari 1988 tot 30 juni 1996

Bron : Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

c) Toestand op 12 juli 1996

Aantal asielaanvragers op 12 juli 1996.

Bron : Dienst vreemdelingenzaken.

Mannen : 19 608 (64,5 pct.)

Vrouwen : 10 848 (35,5 pct.)

Totaal : 30 456

De hierboven vermelde cijfers werden uit de bevolkingsregisters (hoofdzakelijk het wachtregister) overgenomen en bevatten alle asielzoekers op datum van 12 juli 1996.

B. Erkende vluchtelingen

Aantal in België verblijvende erkende vluchtelingen op 30 juni 1996

Mannen : 21 111 (58,4 pct.)

Vrouwen : 15 024 (41,6 pct.)

Totaal : 36 135

3. In dit verband verwijs ik het geachte lid naar het antwoord dat ik verstrekt heb op de vraag nr. 35 van 23 augustus 1995 van de heer Decroly, volksvertegenwoordiger.