Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-22

2 JULI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 37 van mevrouw de Bethune d.d. 29 maart 1996 (N.) :
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 125 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1104).


Antwoord : 1. In mijn departement werden geen specifieke maatregelen genomen om uitvoering te geven aan de hogergenoemde koninklijke besluiten. Zowel wat betreft de aanwerving van statutaire als wat de werving van contractuele personeelsleden aangaat, wordt er gerekruteerd uit de laureaten van de door het Vast Wervingssecretariaat georganiseerde examens of selectietests.

Indien er onder deze laureaten, die batig gerangschikt zijn, zich mensen bevinden van vreemde nationaliteit, krijgen zij in principe dezelfde kansen als een Belgisch laureaat.

2. Het begrip karakteristieke betrekkingen waarvoor een uitzondering kan gemaakt worden ten opzichte van vreemdelingen werd in mijn departement niet omschreven, vermits zowel het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 als het koninklijk besluit van 13 april 1995 hierover voldoende duidelijk zijn waar zij stellen dat het moet gaan om functies die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden en werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat. Het ligt in onze bedoeling elk geval afzonderlijk af te wegen tegenover deze begrippen.

3. Bij het ministerie van Verkeer en Infrastructuur werkt er momenteel 1 klerk van Duitse nationaliteit op een totaal van 1 326 personeelsleden.